Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Obwieszczenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej "Medyk" ul. Warszawska 47 2022-09-27 15:42:04
Obwieszczenie o zgromadzoniu materiałów dowodowych w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 2022-09-21 11:44:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1354 w obrębie Rypin, gmina Rypin”. 2022-09-20 14:57:08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-09-15 07:39:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu SMLW. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-05 08:48:01
Obwieszcznie o wydaniu w dniu 31.08.2022 roku decyzji nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia terenu na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Sportowej - (artykuł stracił ważność) 2022-09-02 13:00:26
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku Towerlink Poland Sp. z o.o. w Warszawie dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „BT 42206 RYPIN ZACHÓD” na terenie działki nr 242/1 - (artykuł stracił ważność) 2022-08-29 12:11:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mławska 30 - (artykuł stracił ważność) 2022-08-25 14:00:12
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej "Medyk" ul. Warszawska 47 - (artykuł stracił ważność) 2022-08-24 11:02:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 2022-08-22 09:46:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych” 2022-08-18 11:59:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych - (artykuł stracił ważność) 2022-08-18 11:57:02
Obiweszczenie o wydaniu w dniu 12.08.2022 roku decyzji nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV, małogabarytowych stacji transformatorowych, słupowych stacji transformatorowych, stanowisk słupowych SN z rozłącznikami, złączy kablowych SN 15kV i złączy kablowych nN 0,4kV - (artykuł stracił ważność) 2022-08-12 09:00:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej RYP0006A przy ul. Mleczarskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-08-08 10:48:21
Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - (artykuł stracił ważność) 2022-08-02 14:12:01
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Strażackiej - (artykuł stracił ważność) 2022-07-27 07:59:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych”. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-26 15:14:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Fotowoltaicznej na działkach 2195/34, 2196/15 w obrębie M. Rypin, gmina Miasto Rypin" - (artykuł stracił ważność) 2022-07-18 10:19:29
OBWIESZCZENIE STAROSTY RYPIŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego - (artykuł stracił ważność) 2022-07-15 11:54:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV, małogabarytowych stacji transformatorowych, słupowych stacji transformatorowych, stanowisk słupowych SN z rozłącznikami, złączy kablowych SN 15 kV i złączy kablowych nN 0,4 kV na terenie miasta Rypin i gminy Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-07-15 11:38:31
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 08.07.2022 r. postanowienia o podjęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie linii kablowej oświetlenia terenu na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Sportowej - (artykuł stracił ważność) 2022-07-15 07:50:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mławska 30 - (artykuł stracił ważność) 2022-07-14 11:10:18
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Dłutka, ul. 3 Maja, ul. Mławską i ul. Malanowskiego - (artykuł stracił ważność) 2022-07-07 08:00:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i Mławskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-06-02 07:40:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o przekazaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zaplecza magazynowo-technologicznego firmy Rejs Sp. z o. o. poprzez dobudowę powierzchni magazynowej oraz posadowienie dodatkowej linii malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w obszarze działek 1224/25, 1224/24, 1219/14 (obręb 0001 Rypin Miasto)” do uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań.. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-17 10:12:36
Obwieszczenie Starosty Rypińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - (artykuł stracił ważność) 2022-05-11 10:49:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie łącznie 6 szt. drzew z terenu nieruchomości będących w posiadaniu SMLW w Rypinie. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-10 09:45:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin dotyczące umorzenia postępowania II.6730.13.2022 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działek 1053/3 i 1053/4 przy ul. Spokojnej - (artykuł stracił ważność) 2022-04-26 15:59:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Rypinie ul. Wojska Polskiego 9 zezwolenia na usunięcie łącznie 6 szt. drzew - (artykuł stracił ważność) 2022-04-13 09:55:47
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 31.03.2022 roku decyzji nr 6/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr ewid. 1307/4 i 1307/11 oraz części działek nr ewid. 1302/4, 1343/3, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1344/11, 1307/3, 1307/12, 1315/1, 2226/13, 1350/5 i 1315/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-31 10:48:06
Zawiadamie o wydaniu w dniu 25.03.2022 roku decyzji nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej (gminnej) wraz z przebudową jej skrzyżowania z drogą wojewódzką na terenie części działek nr ewid. 1343/3 i 894 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-28 07:38:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zaplecza magazynowo-technologicznego firmy Rejs Sp. z o.o. poprzez dobudowę powierzchni magazynowej oraz posadowienie dodatkowej linii malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w obszarze działek 1224/25, 1224/24, 1219/14 (obręb 0001 Rypin Miasto)" - (artykuł stracił ważność) 2022-03-18 13:55:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa zaplecza magazynowo-technologicznego firmy Rejs Sp. z o. o. poprzez dobudowę powierzchni magazynowej oraz posadowienie dodatkowej linii malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w obszarze działek 1224/25, 1224/24, 1219/14 (obręb 0001 Rypin Miasto)” - (artykuł stracił ważność) 2022-03-18 13:45:24
Obwieszczenie Starosty Rypińskiego z dnia 04 marca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego - (artykuł stracił ważność) 2022-03-09 14:58:49
Obwieszczenie o zgromadzoniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” Sp. z o.o. w Rypinie dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr ewid. 1307/4 i 1307/11 oraz części działek nr ewid. 1302/4, 1343/3, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1344/11, 1307/3, 1307/12, 1315/1, 2226/13, 1350/5 i 1315/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-04 12:58:09
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 4.03.2022 roku decyzji nr 4/2022 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznego szaletu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 59 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Jana Pawła II i ul. Ks. Cz. Chojeckiego - (artykuł stracił ważność) 2022-03-04 12:51:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - (artykuł stracił ważność) 2022-03-03 15:03:15
Obwieszcznie o zgromadzoniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku DINO Polska S.A. dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej (gminnej) wraz z przebudowa jej skrzyżowania z doga wojewódzką na terenie części działek nr ewid. 1343/3 i 8945 położonych w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-02 08:47:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z terenu SMLW. - (artykuł stracił ważność) 2022-02-23 13:30:49
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.02.2022 roku decyzji nr 3/2022 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowego zadaszenia trybuny przy boisku piłkarskim na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej przy ul. Sportowej - (artykuł stracił ważność) 2022-02-14 14:10:34
Obiwszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr ewid. 1307/4 i 1307/11 oraz części działek nr ewid. 1302/4, 1343/3, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1344/11, 1307/3, 1307/12, 1315/1, 2226/13, 1350/5 i 1315/2 położonych w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-02-03 07:52:40
Obwieszczenie o wydaniu 28.01.2022 r. postanowienia o podjęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie publicznego szaletu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 59 przy ul. Jana Pawła II i ul. Ks.Cz. Chojeckiego - (artykuł stracił ważność) 2022-01-31 08:28:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej (gminnej) wraz przebudową jej skrzyżowania z drogą wojewódzką na terenie części działek nr ewid. 1343/3 i 894 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sadowej na wniosek DINO Polska S.A. w Krotoszynie - (artykuł stracił ważność) 2022-01-27 08:05:24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowego zadaszenia trybuny przy boisku piłkarskim na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Sportowej 2022-01-13 15:02:49
Zawiadamienie o wydaniu w dniu 11.01.2022 roku decyzji nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia na terenie części działek nr ewid. 409/2 i 1449/5 położonych w miejscowości Rypin przy ul. Orzeszkowej - (artykuł stracił ważność) 2022-01-12 08:24:45
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin w sprawie zawiadomienia o wydaniu w dniu 10.01.2022 roku decyzji nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku hotelowo-socjalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - (artykuł stracił ważność) 2022-01-10 15:07:53

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
02 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
02 sie 2021, godz. 11:09

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
02 sie 2021, godz. 11:09