Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wydaniu w dniu 7 czerwca 2023 roku zawiadomienia znak II.6730.28.2023 o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ewid. 1193/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Cichej 2023-06-07 07:55:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wydanej w dniu 05.06.2023 roku decyzji nr 32/2023 o warunkach zabudowy dla budowy budynku przemysłowego z linią malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego firmy Rejs położonego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 2023-06-05 13:24:25
Obwieszcznie o wydaniu w dniu 1.06.2023 r. decyzji nr 11/2023 o zmianie decyzji Burmistrza Miasta Rypin nr 1/2023 z dnia 16.01.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku garażowo-gospodarczego i wiaty (na sprzęt sportowy, urządzenia i środki transportu MOSIR), przebudowie i budowie ciągów pieszo-jezdnych i placu manewrowego, prze-budowie drogi wewnętrznej, przebudowie placu przebudowie ciągów pieszych, budowie dziewięciu wiat rekreacyjnych i małej architektury, przebudowie trybuny boiska głównego oraz budowie infrastruktury towarzyszącej na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sportowej 2023-06-01 12:00:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych na działkach 1118/13 i 1118/14, obręb 0001 w mieście Rypin”. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-16 08:35:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych na działkach 1118/13 i 1118/14, obręb 0001 w mieście Rypin” - (artykuł stracił ważność) 2023-05-16 08:30:59
Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Warszawskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-05-15 12:53:58
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 15.05.2023 r. decyzji nr 10/2023 o zmianie decyzji Burmistrza Miasta Rypin nr 12/2022 z dnia 08.12.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie na terenie działki nr ewid. 291 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Toruńskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-05-15 12:20:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wydanej decyzji nr 27/2023, znak II.6730.20.2023, o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ewid. 646/34 położonej w Rypinie przy ulicy Żytniej - (artykuł stracił ważność) 2023-05-15 08:07:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wydaniu zawiadomienia znak II.6730.5.2023 o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku przemysłowego z linią malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego firmy Rejs na terenie działek nr ewidencyjne 1224/25, 1224/24 i 1219/14 położonych w Rypinie przy ul. Warszawskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-05-12 08:02:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Rypin nr 1/2023 z dnia 16.01.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - (artykuł stracił ważność) 2023-05-10 14:04:46
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wniosek firmy „Damix” Sp. z o.o., z siedzibą w Rypinie przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 3 - (artykuł stracił ważność) 2023-05-10 08:38:37
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów melioracyjnych polegającą na budowie przepustów pod projektowaną ścieżką pieszo-rowerową - (artykuł stracił ważność) 2023-04-24 15:24:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ewid. 646/34 położonej w Rypinie przy ul. Żytniej - (artykuł stracił ważność) 2023-04-21 11:20:46
Obiewszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Rypin nr 12/2022 z dnia 08.12.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie na terenie działki nr ewid. 291 - (artykuł stracił ważność) 2023-04-21 09:22:38
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r. 2023-04-19 14:17:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej 2x273/400, zlokalizowanego w Rypinie na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2224/11. - (artykuł stracił ważność) 2023-04-18 15:38:32
Obwieszczenie o wydanej w dniu 12 kwietnia 2023 roku decyzji nr 18/2023, znak II.6730.4.2023, o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr ewid. 1086/21 położonej w Rypinie przy ulicy Lisiny - (artykuł stracił ważność) 2023-04-12 12:14:35
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Dłutka, ul. 3 Maja, ul. Mławską i ul. Malanowskiego - (artykuł stracił ważność) 2023-03-30 07:39:33
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - (artykuł stracił ważność) 2023-03-29 09:38:39
Wójt Gminy Rypin podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Anny Łoś „Anemon" wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii kablowej SN 15kV" - (artykuł stracił ważność) 2023-03-27 12:56:42
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 21.03.2023 r. decyzji nr 9/2023 o zmianie decyzji Burmistrza Miasta Rypin nr 8/2022 z dnia 31.08.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia terenu na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Sportowej - (artykuł stracił ważność) 2023-03-21 09:27:03
Obwieszczenie o wydaniu 10 marca 2023 roku zawiadomienia znak II.6730.4.2023 o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy przy ul. Lisiny - (artykuł stracił ważność) 2023-03-10 14:23:38
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 09.03.2023 r. decyzji nr 8/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia (0,4 kV) z szafkami pomiarowymi na terenie części działek nr ewid. 1263, 2234/1, 2234/2, 2234/3, 2234/4, 2234/5 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Cichej - (artykuł stracił ważność) 2023-03-09 08:19:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych na terenie: kanalizacja sanitarna - części działek nr ewid. 2194/1, 2195/13, 2/15, 3/2, 2227/6, 10/4, 11/43, 11/44, 11/59, 11/60, 16/34, 16/22, 20, 21, 22, 24/5, 28/2, 218, 5, 32/4 i 32/3, kanalizacja deszczowa - działek nr ewid. 40/6, 46 i 35/2 i części działek nr ewid. 562, 45/2, 44/8, 42/3, 41, 56/1, 40/7, 39/2, 39/1, 35/1, 35/3, 33/2, 32/3, 32/5, 31, 30, 1423, 80 i 32/4 położonych w miejscowości Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-03-06 15:00:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin o zgromadzeniu matriału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego RRW.6733.CP.18.2022 - (artykuł stracił ważność) 2023-03-02 15:07:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Rypin nr 8/2022 z dnia 31.08.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia terenu na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Sportowej - (artykuł stracił ważność) 2023-03-01 14:13:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1354 w obrębie Rypin, gmina Rypin” - (artykuł stracił ważność) 2023-02-27 12:38:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1354 w obrębie Rypin, gmina Rypin” - (artykuł stracił ważność) 2023-02-27 12:32:52
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 22.02.2023 r. decyzji nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie części działek nr ewid. 207/1 i 1411 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Mleczarskiej i ul. Sikorskiego - (artykuł stracił ważność) 2023-02-23 07:39:43
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14.02.2023 r. decyzji nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia (0,4 kV) wraz z szafkami kablowymi na terenie działek nr ewid. 948/3, 948/4, 947/3, 951/2, 949/3 i 949/2 oraz części działek nr ewid. 893/2, 942/58 i 942/36 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Mławskiej i ul. Sommera 2023-02-16 07:36:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie linii kablowej niskiego napięcia (0,4 kV) z szafkami pomiarowymi na terenie części działek nr ewid. 1263, 2234/1, 2234/2, 2234/3, 2234/4, 2234/5 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Cichej - (artykuł stracił ważność) 2023-02-15 12:03:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych na działkach 1118/13 i 1118/14, obręb 0001 w mieście Rypin” - (artykuł stracił ważność) 2023-02-14 10:25:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid. 1199/1, 1199/4, 1200/1 i części działek nr ewid. 1199/2, 1201/1 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Cichej - (artykuł stracił ważność) 2023-02-07 08:40:10
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 5/2023 o warunkach zabudowy dla budowy 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr ewid. 2241 położonej w Rypinie przy ul. Cichej - (artykuł stracił ważność) 2023-02-02 12:30:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin - (artykuł stracił ważność) 2023-02-01 11:10:16
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20.01.2023 r. decyzji nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej niskiego napięcia (0,4kV) oraz oświetlenia ulicznego niskiego napięcia (0,4kV) na terenie działki nr ewid. 804/1 i części działki nr ewid. 804/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Nowy Rynek - (artykuł stracił ważność) 2023-01-23 08:35:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie części działek nr ewid. 207/1 i 1411 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Mleczarskiej i ul. Sikorskiego - (artykuł stracił ważność) 2023-01-20 12:17:28
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19.01.2023 r. decyzji nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej niskiego napięcia (0,4 kV), przebudowie napowietrznej sieci niskiego napięcia (0,4kV) i demontażu napowietrznej sieci niskiego napięcia (0,4 kV) na terenie działki nr ewid. 804/1 i części działki nr ewid. 804/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Nowy Rynek - (artykuł stracił ważność) 2023-01-19 11:39:50
Obwieszcznie o wydaniu w dniu 16.01.2023 r. decyzji nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku garażowo-gospodarczego i wiaty (na sprzęt sportowy, urządzenia i środki transportu MOSIR), przebudowie i budowie ciągów pieszo-jezdnych i placu manewrowego, przebudowie drogi wewnętrznej, przebudowie placu wielofunkcyjnego, przebudowie ciągów pieszych, budowie dziewięciu wiat rekreacyjnych i małej architektury, przebudowie trybuny boiska głównego oraz budowie infrastruktury towarzyszącej, w tym oświetlenia terenu na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Sportowej - (artykuł stracił ważność) 2023-01-18 13:28:22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid. 1199/1, 1199/4, 1200/1 i części działek nr ewid. 1199/2, 1201/1 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Cichej - (artykuł stracił ważność) 2023-01-13 08:20:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zaplecza magazynowo-technologicznego firmy Rejs Sp. z o. o. poprzez dobudowę powierzchni magazynowej oraz posadowienie dodatkowej linii malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w obszarze działek 1224/25, 1224/24, 1219/14 (obręb 0001 Rypin Miasto)” - (artykuł stracił ważność) 2023-01-11 15:09:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zaplecza magazynowo-technologicznego firmy Rejs Sp. z o. o. poprzez dobudowę powierzchni magazynowej oraz posadowienie dodatkowej linii malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w obszarze działek 1224/25, 1224/24, 1219/14 (obręb 0001 Rypin Miasto)” - (artykuł stracił ważność) 2023-01-11 15:04:16
Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie linii kablowej niskiego napięcia (0,4 kV) wraz z szafkami kablowymi na terenie działek nr ewid. 948/3, 948/4, 947/3, 951/2, 949/3 i 949/2 oraz części działek nr ewid. 893/2, 942/58 i 942/36 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Mławskiej i ul. Sommera - (artykuł stracił ważność) 2023-01-10 15:24:47
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych - (artykuł stracił ważność) 2023-01-10 10:18:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i Mławskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-01-02 08:52:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1354 w obrębie Rypin, gmina Rypin" - (artykuł stracił ważność) 2022-12-29 12:45:58
Zawiadamienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku garażowo-gospodarczego i wiaty (na sprzęt sportowy, urządzenia i środki transportu MOSIR), przebudowie i budowie ciągów pieszo-jezdnych i placu manewrowego, przebudowie drogi wewnętrznej, przebudowie placu wielofunkcyjnego, przebudowie ciągów pieszych, budowie dziewięciu wiat rekreacyjnych i małej architektury, przebudowie trybuny boiska głównego oraz budowie infrastruktury towarzyszącej, w tym oświetlenia terenu na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sportowej - (artykuł stracił ważność) 2022-12-27 07:46:37
Obwieszczenie Starosty Rypińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2022-12-22 13:29:54
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 21.12.2022 roku decyzji nr 13/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „BT 42206 RYPIN ZACHÓD” na terenie działki nr ewid. 242/1 obręb 001 RYPIN, jedn. ewid. 041201_01 RYPIN Miasto - (artykuł stracił ważność) 2022-12-21 08:25:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej niskiego napięcia (0,4 kV), oraz oświetlenia ulicznego niskiego napięcia (0,4kV) na terenie działki nr ewid. 804/1 i części działki nr ewid. 804/2 położonych w rejonie ul. Nowy Rynek - (artykuł stracił ważność) 2022-12-19 09:12:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miasta Rypin w rejonie ulicy Bielawki - (artykuł stracił ważność) 2022-12-16 09:34:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Warszawskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-12-15 07:17:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci kablowej niskiego napięcia (0,4 kV), przebudowie napowietrznej sieci niskiego napięcia (0,4kV) i demontażu napowietrznej sieci niskiego napięcia (0,4 kV) na terenie działki nr ewid. 804/1 i części działki nr ewid. 804/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Nowy Rynek - (artykuł stracił ważność) 2022-12-13 12:06:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa zaplecza magazynowo-technologicznego firmy Rejs Sp. z o. o. poprzez dobudowę powierzchni magazynowej oraz posadowienie dodatkowej linii malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w obszarze działek 1224/25, 1224/24, 1219/14 (obręb 0001 Rypin Miasto)” - (artykuł stracił ważność) 2022-12-12 10:57:16
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8.12.2022 r. decyzji nr 12/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie na terenie dz. nr ewid. 291 położonej przy ul. Toruńskie - (artykuł stracił ważność) 2022-12-08 08:40:25
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30.11.2022 r. decyzji nr 11/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Dziennego Domu Pobytu „Senior +” w Rypinie na terenie dz. nr ewid. 1302/8 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Mławskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-11-30 10:15:42
Obwieszczenie (ponowne) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych - (artykuł stracił ważność) 2022-11-28 07:58:53
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20.09.2022 roku decyzji nr 9/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na. na budowie linii kablowej średniego napięcia, budowie małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i budowie linii kablowej niskiego napięcia - (artykuł stracił ważność) 2022-11-25 14:10:14
Obwieszczenie PGWWP z dnia 26.09.2022 znak GD.ZUZ.5.4210.191.2022.AS - (artykuł stracił ważność) 2022-11-21 14:52:05
Obwieszczenie o zgromadzoniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku Towerlink Poland Sp. z o.o. w Warszawie dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „BT 42206 RYPIN ZACHÓD” na terenie działki nr 242/1, obręb 0001 RYPIN, jedn. ewid. 041201_01 RYPIN Miasto - (artykuł stracił ważność) 2022-11-18 08:25:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej "Medyk" ul. Warszawska 47 - (artykuł stracił ważność) 2022-11-16 15:11:31
OBWIESZCZENIE STAROSTY RYPIŃSKIEGO z dnia 07.11.2022r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - (artykuł stracił ważność) 2022-11-10 11:59:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych 2022-11-09 14:47:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa Farmy Fotowoltaicznej na działkach 2195/34, 2196/15 w obrębie M. Rypin, gmina Miasto Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-11-09 10:36:12
Obwieszcznie o wydaniu w dniu 21 października 2022 roku decyzji nr 48/2022, znak II.6730.47.2021, o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej na terenie działki nr ewid. 927/1 położonej w miejscowości Rypin przy ulicy Wesołej - (artykuł stracił ważność) 2022-11-07 08:29:35
Obwieszczenia Wójta Gminy Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-10-27 08:40:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu SMLW. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-26 10:13:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie na terenie działki nr ewid. 291 położonej przy ul. Toruńskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-10-24 11:58:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy Dziennego Domu Pobytu „Senior +” w Rypinie na terenie działki nr ewid. 1302/8 przy ul. Mławskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-10-24 11:50:09
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20.10.2022 r. decyzji nr 10/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - (artykuł stracił ważność) 2022-10-21 10:15:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu SMLW. - (artykuł stracił ważność) 2022-10-03 15:30:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wydaniu zezwolenia na usuniecie drzewa z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mławska 30 - (artykuł stracił ważność) 2022-09-29 08:25:22
Obwieszczenie o zgromadzoniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej na terenie działki nr ewid. 927/1 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Wesołej - (artykuł stracił ważność) 2022-09-28 11:36:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej "Medyk" ul. Warszawska 47 - (artykuł stracił ważność) 2022-09-27 15:42:04
Obwieszczenie o zgromadzoniu materiałów dowodowych w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej - (artykuł stracił ważność) 2022-09-21 11:44:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1354 w obrębie Rypin, gmina Rypin”. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-20 14:57:08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2022-09-15 07:39:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu SMLW. - (artykuł stracił ważność) 2022-09-05 08:48:01
Obwieszcznie o wydaniu w dniu 31.08.2022 roku decyzji nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia terenu na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Sportowej - (artykuł stracił ważność) 2022-09-02 13:00:26
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku Towerlink Poland Sp. z o.o. w Warszawie dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „BT 42206 RYPIN ZACHÓD” na terenie działki nr 242/1 - (artykuł stracił ważność) 2022-08-29 12:11:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mławska 30 - (artykuł stracił ważność) 2022-08-25 14:00:12
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej "Medyk" ul. Warszawska 47 - (artykuł stracił ważność) 2022-08-24 11:02:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - (artykuł stracił ważność) 2022-08-22 09:46:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych” 2022-08-18 11:59:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych - (artykuł stracił ważność) 2022-08-18 11:57:02
Obiweszczenie o wydaniu w dniu 12.08.2022 roku decyzji nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV, małogabarytowych stacji transformatorowych, słupowych stacji transformatorowych, stanowisk słupowych SN z rozłącznikami, złączy kablowych SN 15kV i złączy kablowych nN 0,4kV - (artykuł stracił ważność) 2022-08-12 09:00:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej RYP0006A przy ul. Mleczarskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-08-08 10:48:21
Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - (artykuł stracił ważność) 2022-08-02 14:12:01
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ul. Strażackiej - (artykuł stracił ważność) 2022-07-27 07:59:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej i deszczowej w Rypinie w rejonie Starego Miasta z budową kanału przesyłowego do oczyszczalni ścieków w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych”. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-26 15:14:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Fotowoltaicznej na działkach 2195/34, 2196/15 w obrębie M. Rypin, gmina Miasto Rypin" - (artykuł stracił ważność) 2022-07-18 10:19:29
OBWIESZCZENIE STAROSTY RYPIŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego - (artykuł stracił ważność) 2022-07-15 11:54:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV, małogabarytowych stacji transformatorowych, słupowych stacji transformatorowych, stanowisk słupowych SN z rozłącznikami, złączy kablowych SN 15 kV i złączy kablowych nN 0,4 kV na terenie miasta Rypin i gminy Rypin - (artykuł stracił ważność) 2022-07-15 11:38:31
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 08.07.2022 r. postanowienia o podjęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie linii kablowej oświetlenia terenu na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Sportowej - (artykuł stracił ważność) 2022-07-15 07:50:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mławska 30 - (artykuł stracił ważność) 2022-07-14 11:10:18
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Dłutka, ul. 3 Maja, ul. Mławską i ul. Malanowskiego - (artykuł stracił ważność) 2022-07-07 08:00:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie ulic Dworcowej i Mławskiej - (artykuł stracił ważność) 2022-06-02 07:40:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie stron o przekazaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zaplecza magazynowo-technologicznego firmy Rejs Sp. z o. o. poprzez dobudowę powierzchni magazynowej oraz posadowienie dodatkowej linii malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w obszarze działek 1224/25, 1224/24, 1219/14 (obręb 0001 Rypin Miasto)” do uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań.. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-17 10:12:36
Obwieszczenie Starosty Rypińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - (artykuł stracił ważność) 2022-05-11 10:49:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie łącznie 6 szt. drzew z terenu nieruchomości będących w posiadaniu SMLW w Rypinie. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-10 09:45:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin dotyczące umorzenia postępowania II.6730.13.2022 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działek 1053/3 i 1053/4 przy ul. Spokojnej - (artykuł stracił ważność) 2022-04-26 15:59:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Rypinie ul. Wojska Polskiego 9 zezwolenia na usunięcie łącznie 6 szt. drzew - (artykuł stracił ważność) 2022-04-13 09:55:47
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 31.03.2022 roku decyzji nr 6/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr ewid. 1307/4 i 1307/11 oraz części działek nr ewid. 1302/4, 1343/3, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1344/11, 1307/3, 1307/12, 1315/1, 2226/13, 1350/5 i 1315/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-31 10:48:06
Zawiadamie o wydaniu w dniu 25.03.2022 roku decyzji nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej (gminnej) wraz z przebudową jej skrzyżowania z drogą wojewódzką na terenie części działek nr ewid. 1343/3 i 894 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-28 07:38:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zaplecza magazynowo-technologicznego firmy Rejs Sp. z o.o. poprzez dobudowę powierzchni magazynowej oraz posadowienie dodatkowej linii malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w obszarze działek 1224/25, 1224/24, 1219/14 (obręb 0001 Rypin Miasto)" - (artykuł stracił ważność) 2022-03-18 13:55:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa zaplecza magazynowo-technologicznego firmy Rejs Sp. z o. o. poprzez dobudowę powierzchni magazynowej oraz posadowienie dodatkowej linii malowania proszkowego na terenie zakładu produkcyjnego, zlokalizowanego w obszarze działek 1224/25, 1224/24, 1219/14 (obręb 0001 Rypin Miasto)” - (artykuł stracił ważność) 2022-03-18 13:45:24
Obwieszczenie Starosty Rypińskiego z dnia 04 marca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego - (artykuł stracił ważność) 2022-03-09 14:58:49
Obwieszczenie o zgromadzoniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” Sp. z o.o. w Rypinie dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr ewid. 1307/4 i 1307/11 oraz części działek nr ewid. 1302/4, 1343/3, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1344/11, 1307/3, 1307/12, 1315/1, 2226/13, 1350/5 i 1315/2 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-04 12:58:09
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 4.03.2022 roku decyzji nr 4/2022 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznego szaletu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 59 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Jana Pawła II i ul. Ks. Cz. Chojeckiego - (artykuł stracił ważność) 2022-03-04 12:51:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - (artykuł stracił ważność) 2022-03-03 15:03:15
Obwieszcznie o zgromadzoniu materiałów dowodowych w sprawie wniosku DINO Polska S.A. dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej (gminnej) wraz z przebudowa jej skrzyżowania z doga wojewódzką na terenie części działek nr ewid. 1343/3 i 8945 położonych w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-03-02 08:47:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z terenu SMLW. - (artykuł stracił ważność) 2022-02-23 13:30:49
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.02.2022 roku decyzji nr 3/2022 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowego zadaszenia trybuny przy boisku piłkarskim na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej przy ul. Sportowej - (artykuł stracił ważność) 2022-02-14 14:10:34
Obiwszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr ewid. 1307/4 i 1307/11 oraz części działek nr ewid. 1302/4, 1343/3, 1305/2, 1306/1, 1306/2, 1344/11, 1307/3, 1307/12, 1315/1, 2226/13, 1350/5 i 1315/2 położonych w rejonie ul. Sadowej - (artykuł stracił ważność) 2022-02-03 07:52:40
Obwieszczenie o wydaniu 28.01.2022 r. postanowienia o podjęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie publicznego szaletu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 59 przy ul. Jana Pawła II i ul. Ks.Cz. Chojeckiego - (artykuł stracił ważność) 2022-01-31 08:28:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej (gminnej) wraz przebudową jej skrzyżowania z drogą wojewódzką na terenie części działek nr ewid. 1343/3 i 894 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Sadowej na wniosek DINO Polska S.A. w Krotoszynie - (artykuł stracił ważność) 2022-01-27 08:05:24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowego zadaszenia trybuny przy boisku piłkarskim na terenie części działki nr ewid. 409/4 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Sportowej 2022-01-13 15:02:49
Zawiadamienie o wydaniu w dniu 11.01.2022 roku decyzji nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia na terenie części działek nr ewid. 409/2 i 1449/5 położonych w miejscowości Rypin przy ul. Orzeszkowej - (artykuł stracił ważność) 2022-01-12 08:24:45
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin w sprawie zawiadomienia o wydaniu w dniu 10.01.2022 roku decyzji nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku hotelowo-socjalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - (artykuł stracił ważność) 2022-01-10 15:07:53

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
02 sie 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
02 sie 2021, godz. 11:09

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
02 sie 2021, godz. 11:09