Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Wydział Projektów Unijnych, Rozwoju i Sportu

Jarosław Nowak - kierownik wydziału

tel. 54 280 9648

fax. 54 280 9659

adres e-mail: jaroslaw.nowak@rypin.eu
 
 
 
 

 

Zakres zadań Wydziału Projektów Unijnych, Rozwoju i Sportu:
 
 • koordynuje i uczestniczy w procesie zarządzania strategicznego miasta poprzez:
 1. koordynowanie przygotowania dokumentu aktualizacji oraz monitoringu i ewaluacji strategii,
 2. koordynowanie przygotowania programów operacyjnych miasta tj. programów zintegrowanych i planów horyzontalnych takich jak Strategia Rozwoju Miasta Rypin,
 3. koordynowanie monitoringu i ewaluacji programów strategicznych,
 4. przygotowanie propozycji zmian i uzupełnień do programów strategicznych.
 • uczestniczy i koordynuje udział miasta w programowaniu i planowaniu rozwoju regionalnego oraz krajowego poprzez:
 1. koordynowanie i konsultację programów,
 2. dostosowanie zarządzania strategicznego i programowania operacyjnego miasta w odniesieniu do wytycznych programowych na szczeblu regionalnym i krajowym.
 • programuje procesy związane z rozwojem przedsiębiorczości w mieście poprzez:
 1. monitorowanie lokalnego rynku pracy,
 2. współpracę w zakresie opracowywania koncepcji studiów, analiz dotyczących polityki przestrzennej miasta w tym zagospodarowania biznesowego terenów poprzemysłowych,
 3. podejmowanie działań zmierzających do rozwoju inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej (zwanej w dalszej części Regulaminu „UE”).
 • koordynuje działania związane z rozwojem przedsiębiorczości poprzez:
 1. identyfikowanie możliwości pozyskiwania dla gminy funduszy UE dla projektów z zakresu wspierania instytucji otoczenia biznesu i promocji przedsiębiorczości,
 2. koordynowanie działań związanych z promocją i informacją o możliwościach wsparcia działalności gospodarczej w ramach Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. oraz innych tego typu podmiotów.
 3. współpracę z wydziałami urzędu w zakresie identyfikacji czynników sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i przyciągania inwestorów - infrastruktura techniczna i otoczenia biznesu.
 4. współpracę w zakresie przygotowywani projektów dotyczących wspierania przedsiębiorczości.
 5. współpracę z organizacjami i instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości w działaniach, których głównym celem jest szerzenie idei przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.
 • identyfikuje możliwości pozyskiwania funduszy UE dla projektów infrastrukturalnych miasta przewidywanych do współfinansowania z funduszy UE poprzez:
 1. informowanie wydziałów urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych, w tym z UE, w tym pochodzących z UE na realizację zadań miasta,
 2. przygotowanie listy projektów zgłoszonych przez wydziały urzędu i miejskie jednostki organizacyjne do dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym UE,
 3. ocenę kwalifikowalności projektów pod kątem zapisów w programach operacyjnych oraz innych dokumentach strategicznych (tj. Strategii Miasta Rypin, Lokalnym Planie Rewitalizacji) i dokumentach programowych,
 4. zgłoszenie zidentyfikowanej listy projektów do akceptacji Burmistrza,
 5. powołanie Zespołu ds. przygotowania kompletnej aplikacji dla projektu.
 • współpracuje w procesie przygotowania i składania aplikacji projektowych oraz w zakresie problematyki infrastrukturalnej poprzez:
 1. przygotowanie specyfikacji dla wniosku aplikacyjnego/opisu projektu oraz studium wykonalności przy współudziale wydziałów urzędu lub miejskich jednostek organizacyjnych oraz przy zleceniu realizacji przygotowania wniosku aplikacyjnego opisu projektu wraz ze studium wykonalności,
 2. koordynację współpracy z wykonawcą, analizę i odbiór przygotowanej dokumentacji przy współudziale wydziałów urzędu lub miejskich jednostek organizacyjnych,
 3. monitoring cyklu przygotowania kompletnej aplikacji - współpraca z Wydziałem Finansowym i Skarbnikiem Miasta, wydziałami Urzędu miasta i miejskimi jednostkami odpowiedzialnymi za projekt,
 • monitoruje wdrażanie i realizację projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE poprzez:
 1. monitorowanie prawidłowości realizacji wytycznych w zakresie promocji projektów,
 2. składanie Burmistrzowi sprawozdań z realizacji projektów,
 3. organizowanie szkoleń oraz działań informacyjnych na rzecz wydziałów urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.
 • identyfikuje możliwości pozyskania środków zewnętrznych w tym pochodzących z UE na realizację zadań miasta o charakterze społecznym oraz projektów miasta o charakterze społecznym, przewidywanych do współfinansowania ze środków zewnętrznych poprzez:
 1. przekazywanie pozyskanych informacji nt. miejskiego dofinansowania projektów społecznych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty i wydziałów urzędu, a za ich pośrednictwem do miejskich jednostek organizacyjnych,
 2. przygotowanie listy projektów zgłoszonych przez w/w jednostki do dofinansowania ze środków zewnętrznych,
 3. ocenę kwalifikowalności projektów pod kątem ich zgodności z dokumentami programowymi opracowanymi dla zewnętrznych źródeł dofinansowania oraz dokumentami strategicznymi miasta,
 4. uczestniczenie w posiedzeniach zespołu zarządzającego, realizację ustaleń z posiedzeń,
 • pozyskuje od jednostek realizujących projekt informację nt. postępów, problemów oraz zmian we wdrażaniu projektu w tym nt. monitoringu wskaźników przewidzianych w projekcie, realizacji finansowej projektu itp.
 • monitorowanie promocji projektu,
 • reaguje na problemy zgłoszone przez koordynatora danego projektu,
 • przygotowuje informacji dla Burmistrza na temat procesu wdrażania środków zewnętrznych w mieście,
 • organizuje szkolenia oraz działania informacyjne na rzecz wydziałów urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie programów społecznych,
 • realizuje zadania w zakresie kultury fizycznej poprzez:
 1. tworzenie prawno-organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla rozwoju kultury fizycznej,
 2. proponowanie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz regulaminu działania Rady a także opieka administracyjna nad nią,
 3. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju poprzez:
  • - popularyzację walorów rekreacji ruchowej,
  • - nadzór nad organizowanymi zajęciami, zawodami i imprezami sportowo- rekreacyjnymi,
 4. współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy realizacji zadań,
 5. nadzorowanie i kontrolowanie właściwego wykorzystania i eksploatacji obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz ich konserwacji,
 6. koordynowanie działalności jednostek kultury fizycznej, sportu i wypoczynku,
 7. opiniowanie, planowanie i wnioskowanie w prawie rozdziału środków przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport,
 8. opracowywanie projektów planów i kierunków rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 9. opracowywanie kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych, nadzorowanie ich przygotowania i przebiegu,
 10. promocję miasta i współpracę z zagranicą w zakresie sportu i rekreacji,
 • wykonuje inne sprawy zlecone i powierzone stosownie do przepisów i zawartych umów, a także wykonuje inne polecenia Burmistrza.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
16 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
16 cze 2021, godz. 13:31

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
16 cze 2021, godz. 13:31