Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Nieruchomości i Środowiska

Karol Chmielewski - kierownik wydziału

tel. 54  280 9628, 54 280 9627

fax. 54 280 9659

adres e-mail: karol.chmielewski@rypin.eu

 

Zakres zadań Wydziału Nieruchomości i Środowiska:

 • prowadzi numerację porządkową nieruchomości,
 • prowadzi rejestrację psów,
 • załatwia sprawy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • z upoważnienia Burmistrza prowadzi wszelkie sprawy dotyczące: mienia komunalnego, wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o własności lokali, w szczególności załatwia sprawy związane z wyceną nieruchomości, organizacji przetargów, notarialne, wieczysto-księgowe, nabywania do zasobów kolejnych nieruchomości, regulowania stanu prawnego,  realizuje kompetencje związane z nadzorem właścicielskim nad podmiotami gospodarczymi z udziałem miasta,
 • tworzy gminny zasób nieruchomości,
 • gospodaruje gruntami niezabudowanymi i zabudowanymi, ustala opłaty i prowadzi windykację opłat,
 • prowadzi sprawy przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • prowadzi sprawy podziału i rozgraniczeń nieruchomości,
 • współdziała ze służbami geodezyjnymi w sprawach gospodarki gruntami mienia komunalnego i ewidencji urządzeń komunalnych, 
 • nadzoruje gospodarkę lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, kieruje osoby do RTBS w celu zawarcia umów najmu,
 • załatwia sprawy zmian granic miasta,
 • załatwia sprawy związane z ochroną środowiska wynikające z Prawa Ochrony Środowiska, ustawy o ochronie przyrody i ustawy o odpadach,
 • opracowuje gminny program ochrony środowiska,
 • nadzoruje sprawy zieleni miejskiej, utrzymania jej należytego stanu, odnowy 
  i nasadzeń,
 • wydaje decyzje zezwalające na usuwanie drzew i krzewów oraz decyzje wymierzające kary za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
 • prowadzi ewidencję obiektów objętych ochroną wynikającą z przepisów o ochronie przyrody,
 • prowadzi sprawy w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • organizuje i zarządza systemem gospodarowania odpadami w mieście Rypinie oraz selektywną zbiórkę odpadów.
 • podejmuje działania w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie miasta systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • kontroluje przedsiębiorców odbierających odpady komunalne,
 • prowadzi sprawy związane z nadzorowaniem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz selektywną zbiórka odpadów, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • zbiera oraz obsługuje deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,
 • tworzy punkty selektywnego zbierania odpadów,
 • przygotowuje materiały informacyjne promujące selektywną zbiórkę odpadów oraz informuje mieszkańców na temat ich praw i obowiązków w tym zakresie,
 • przyjmuje i weryfikuje składane przez przedsiębiorców kwartalne sprawozdania oraz sporządza roczne sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • podejmuje działania w celu zapewnienia osiągnięcia odpowiedniego poziomy recyklingu,
 • prowadzi coroczną analizę funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • wydaje decyzje nakazujące usunięcie odpadów z miejsca nie przeznaczonego do ich składowania lub gromadzenia,
 • wydaje osobom fizycznym decyzje nakazujące w określonym czasie wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowisko,
 • prowadzi sprawy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 • podaje do publicznej wiadomości informacje o przedsiębiorcach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • uzgadnia wskazania lokalizacyjne inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi z właściwymi organami i wydziałem Infrastruktury i Inwestycji,
 • współdziała ze służbami weterynaryjnymi w zwalczaniu chorób wśród zwierząt,
 • współdziała ze służbami ochrony roślin w sprawach zwalczania szkodników w uprawach rolnych,
 • współdziała ze służbami ppoż. o bhp w sprawach zagrożeń w rolnictwie,
 • prowadzi sprawy lasów państwowych i łowiectwa,
 • prowadzi sprawy regulacji stosunków wodnych,
 • wydaje zezwolenia na uprawę maku i konopi
 • współdziała z inwestorami rolnymi w sprawach inwestycji rolnych,
 • prowadzi sprawy spisów rolnych,
 • sporządza sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska, korzystania ze środowiska oraz rolnictwa,
 • prowadzi sprawy cmentarzy komunalnych - zakładanie, poszerzanie, likwidacja,
 • sprawuje opiekę nad grobownictwem wojennym,
 • załatwia inne sprawy zlecone i powierzone stosownie do przepisów i zawartych umów, a także wykonuje inne polecenia Burmistrza,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
16 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
16 cze 2021, godz. 13:30

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
16 cze 2021, godz. 13:30