Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Tomasz Kosiński - kierownik wydziału

tel. 54 280 9632, 54 280 9634

fax. 54 280 9659

adres e-mail: tomasz.kosinski@rypin.eu

 

 

 

 


Zakres zadań Wydziału Infrastruktury i Inwestycji :

 

 • przygotowuje projekty zadań remontowo - inwestycyjnych stosownie do możliwości finansowych budżetu, a po ich zatwierdzeniu nadzoruje i koordynuje przebieg prac,
 • załatwia wszystkie sprawy prowadzonych przez Gminę Miasta Rypin inwestycji i remontów, organizuje odbiory, rozlicza roboty,
 • przygotowuje tereny pod budownictwo oraz planuje i realizuje zadania w zakresie infrastruktury technicznej,
 • podejmuje inicjatywy dotyczące rozwoju miasta,
 • opiniuje (akceptuje) zakres prac remontowych oraz kolorystykę elewacji nieruchomości, których właściciele ubiegają o zwolnienie od podatku z nieruchomości,
 • organizuje i przeprowadza konkurs "SUPER ELEWACJA",
 • sporządza projekty założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przygotowuje projekty uchwał w tych sprawach,
 • prowadzi prace związane z przygotowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • uzgadnia projekt planu miejscowego z zainteresowanymi służbami i organami,
 • opiniuje i uzgadnia projekty planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy dla terenów przyległych do terenu miasta Rypina,
 • dokonuje okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planu miejscowego oraz oceny aktualności tego planu,
 • wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję o warunkach zabudowy,
 • wydaje decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydaje decyzje o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek ustaleń planu miejscowego,
 • przygotowuje co najmniej raz w roku informację dla rady gminy o:
 1. żądaniach odszkodowania lub wykupienia nieruchomości z uwagi na istotne o  graniczenie lub uniemożliwienie korzystania z nieruchomości w dotychczasowy       sposób poprzez ustalenie planu miejscowego,
 2. wydanych decyzjach o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu   wzrostu  wartości nieruchomości na skutek ustaleń planu miejscowego,
 • współpracuje z gminna komisją urbanistyczno - architektoniczną,
 • wydaje wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • wydaje informacje o przeznaczeniu terenu w miejscowym panie zagospodarowania przestrzennego,
 • opiniuje projekty podziału nieruchomości,
 • prowadzi sprawy zaliczania dróg do odpowiednich kategorii,
 • współdziała w planowaniu budowy i modernizacji dróg - uczestniczy w procesie budowy,
 • załatwia sprawy zajęcia pasa drogowego i przywrócenia do stanu pierwotnego,
 • prowadzi sprawy zaopatrzenia w ciepło, wodę i oświetlenia miasta,
 • ustala zasady rozliczeń finansowych za oświetlenie i utrzymanie dróg nie będących w administracji miasta,
 • umieszcza i utrzymuje w należytym stanie tablice z nazwami ulic i placów,
 • dba o należyty stan i aktualność znaków drogowych,
 • wykonuje zadania zarządcy drogi dla dróg gminnych na terenie miasta Rypin,
 • prowadzi i nadzoruje ekipę remontową,
 • prowadzi niezbędne naprawy i remonty,
 • załatwia inne sprawy zlecone i powierzone stosownie do przepisów ustaw i zawartych umów, a także wykonuje inne polecenia Burmistrza.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
16 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
16 cze 2021, godz. 13:30

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
16 cze 2021, godz. 13:30