Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Finansowy

Skarbnik Miasta Violetta Zielaśkiewicz - kierownik wydziału

tel. 54 280 9649

fax. 54 280 9659

adres e-mail: violetta.zielaskiewicz@rypin.eu


Księgowość budżetowa:

tel. 54 280 9643; 54 280 9644

Działalność gospodarcza:

tel. 54 280 9645

Księgowość podatkowa:

tel. 54 280 9646

 

Zakres zadań Wydziału Finansowego:

 • opracowuje projekty:
 1. procedury uchwalenia budżetu,
 2. budżetu miasta,
 3. zmian w budżecie,
 4. sprawozdań i informacji z wykonania budżetu i przedkłada je Burmistrzowi,
 • prowadzi sprawy zaciągania i spłat kredytów i pożyczek,
 • rozdziela środki dla jednostek i kontroluje ich racjonalne  wykorzystywanie,
 • prowadzenie spraw: płac, obsługę kasową i księgową budżetu miasta oraz sprawy  zlecone i powierzone z zakresu gospodarki finansowej,
 • prowadzi obsługę finansowo - księgową Urzędu, w tym gospodarkę środkami unijnymi,
 • prowadzi sprawy związane z świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy,
 • zgłasza propozycje dotyczące wysokości podatków i opłat, prowadzi  ewidencję podatników i windykację należności oraz kontroluje realizację podatków i opłat,
 • prowadzi kontrolę zarządczą w Urzędzie i wprowadza nowe rozwiązania i procedury w tym względzie kontroluje gospodarkę finansową podległych jednostek,
 • współpracuje z Regionalną Izbą rozrachunkową(zwaną w dalszej części RIO), Izbami i Urzędami Skarbowymi,
 • prowadzi gospodarkę funduszami celowymi,
 • wydaje zaświadczenia o stanie zadłużenia i o stanie majątkowym,
 • prowadzi sprawy ulg i umorzeń podatków i opłat,
 • prowadzi ewidencję działalności gospodarczej w zakresie ustalonym przez ustawę o działalności gospodarczej,
 • prowadzi sprawy krajowego zarobkowego przewozu osób oraz prowadzi  kontrolę zgodności prowadzonej działalności z warunkami zezwolenia,
 • prowadzi sprawy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • prowadzi ewidencję ilościową i wartościową mienia komunalnego,
 • wypłaca świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i dodatki mieszkaniowe,
 • sporządza sprawozdawczość budżetową oraz inna wynikająca z zakresu działania wydziału, 
 • wykonuje inne zadania zlecone na podstawie ustaw lub powierzone na podstawie umów, a także inne prace i zadania na polecenie Burmistrza.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
16 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
16 cze 2021, godz. 13:29

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
16 cze 2021, godz. 13:29