Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wydział Administracyjny

Sekretarz Miasta Sławomir Kryszczuk - kierownik wydziału

tel. 54 280 9631

fax. 54 280 9659


adres e-mail: slawomir.kryszczuk@rypin.eu

 

Zakres zadań Wydziału Administracyjnego :

 

 • zapewnia poprawną organizację i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Urzędu,
 • zapewnia dostęp do aktualnych przepisów prawnych, gromadzi i przechowuje zbiory,
 • udostępnia przepisy prawne mieszkańcom,
 • zapewnia zgodną z przepisami prawa pracę Urzędu,
 • gromadzi i nadzoruje akta osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek podległych,
 • prowadzi sprawy gospodarki etatami,
 • nadzoruje sprawy związane z rejestracją i monitoringiem czasu pracy pracowników,
 • organizuje i prowadzi ewidencję szkoleń,
 • zapewnia obsługę administracyjno-techniczną przyjęć interesantów przez Burmistrza,
 • prowadzi dokumentację korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • współpracuje z Biurem Rady Miasta w realizacji uchwał Rady, wniosków Komisji Rady,
 • sprawuje nadzór nad archiwum zakładowym Urzędu,
 • zapewnia techniczno organizacyjne warunki przeprowadzenia wyborów i referendów,
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewni wstępne, okresowe i stanowiskowe szkolenia bhp oraz okresowe badania lekarskie,
 • wdraża narzędzia do usprawniania pracy Urzędu,
 • sprawuje funkcję nadzoru w odniesieniu do systemu operacyjnego, baz danych, aplikacji lub innych elementów systemu,
 • nadzoruje bezpieczną eksploatację systemów informatycznych,
 • wspomaga Administratora danych oraz Inspektora w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • prowadzi bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie,
 • prowadzi bieżącą kontrole postępowania z dokumentami,
 • zaopatruje Urząd w niezbędny sprzęt i materiały,
 • czuwa nad zabezpieczeniem Urzędu i utrzymaniem ładu i porządku wewnątrz i na zewnątrz,
 • czuwa nad przestrzeganiem ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników, których ustawa dotyczy,
 • przyjmuje pisma sądowe i prokuratorskie i zapewnia ich publikację na tablicach ogłoszeń Urzędu,
 • realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych,
 • prowadzi ewidencję ludności i stały rejestr wyborców,
 • wydaje decyzje administracyjne w sprawach zameldowania i wymeldowania,
 • przyjmuje wnioski i wydaje dowody osobiste,
 • prowadzi rejestr dowodów osobistych,
 • aktualizuje koperty osobowe mieszkańców,
 • współdziała z biurami ewidencji ludności na terenie kraju oraz innymi organami administracji publicznej, sądem i prokuraturą w zakresie swoich zadań,
 • prowadzi sprawy związane z nadaniem numeru PESEL,
 • potwierdza dokumenty stwierdzające tożsamość,
 • przyjmuje i ewidencjonuje wnioski o przydział lokali socjalnych i komunalnych,
 • przyznaje dodatki mieszkaniowe,
 • zbiera bieżącą informację o aktualnych problemach w funkcjonowaniu Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta,
 • analizuje informacje otrzymywane z wydziałów biur i stanowisk celem usprawnienia procesu decyzyjnego,
 • organizuje i koordynuje działania wynikające z planów i zamierzeń,
 • zbiera informacje na temat możliwości rozwiązywania problemów zgłaszanych przez mieszkańców miasta,
 • współpracuje z nadrzędnymi i równorzędnymi organami rządowymi i samorządowymi,
 • prowadzi inne sprawy zlecone i powierzone w zakresie określonym przez ustawy i umowy oraz
 • wykonuje inne prace i zadania na polecenie Burmistrza.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
16 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
16 cze 2021, godz. 13:27

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
25 lut 2022, godz. 08:16