Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Komunikat w sprawie kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych.

Rypin, 04.11.2022

NiŚ. 6324.1.1.2022

Komunikat

Burmistrza Miasta Rypin

W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) informuję, że tut. urząd przystępuje do kontroli mających na celu weryfikację spełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z art. 5 ww. ustawy.

Kontrole będą dotyczyły m.in.:

- stwierdzenia posiadania przez właściciela nieruchomości umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników przydomowych oczyszczalni i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Rypin,

- częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym posiadania przez właścicieli dowodów uiszczenia opłat za te usługi,

- dopełnienia obowiązków związanych z eksploatacją instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków,

Kontrole prowadzone będą przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rypinie oraz upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Rypin.

Przypominamy, że właściciele zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do posiadania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania ww. urządzeń. Mają również obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających opróżnienie zbiorników (dowodów uiszczania opłat), by w przypadku kontroli okazać ten dokument.

Na właścicielu nieruchomości, na podstawie art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji. Wyjątkiem zwalniającym właściciela nieruchomości z przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Właściciel nieruchomości posiadający przydomową oczyszczalnię ścieków w celu jej legalnego użytkowania jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia eksploatacji zgodnie z art. 152-153 i art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) do właściwego organu ochrony środowiska, którym na terenie Rypina jest burmistrz.

Zwraca się uwagę, że ścieki odprowadzane z przydomowych oczyszczalni muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Komunikat o kontrolach nieruchomości (PDF, 665.39Kb) 2022-11-04 12:37:22 9
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Grzybowski

Data wytworzenia:
04 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Przemysław Rębacz

Data publikacji:
04 lis 2022, godz. 12:37

Osoba aktualizująca informacje

Przemysław Rębacz

Data aktualizacji:
04 lis 2022, godz. 12:37