Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Inspektor ochrony danych, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Marcin Kowalczyk

tel. 54 280 9622

fax. 54 280 9659

adres e-mail: iod@rypin.eu    
Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych:
 1. monitorowanie przestrzegania w Urzędzie przepisów o ochronie danych i polityk administratora z dziedziny ochrony danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdań dla administratora,
 2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji z dziedziny ochrony danych osobowych
 3. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 4. koordynuje szkolenia, informuje administratora oraz pracowników o obowiązkach spoczywających na nich z mocy przepisów prawa z dziedziny ochrony danych; udziela wyjaśnień i interpretacji zgodności stosowanych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych z przepisami prawa,
 5. identyfikuje potrzeby w zakresie adekwatności stosowanych zabezpieczeń i monitoruje prawidłowość ich wdrażania i przestrzegania,
 6. współpracuje z organem nadzorczym oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie ochrony danych osobowych,
 7. prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Urzędzie,
 8. nadzoruje nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz kontrola przebywających w nich osób,
 9. podejmuje odpowiednie działania w przypadku wykrycia naruszeń lub podejrzenia naruszenia zabezpieczeń,
 10. nadzoruje nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe,
 11. prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 12. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz inne prace powierzone do wykonania przez Burmistrza.
 
Zakres zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych:
 1. zapewnia ochronę informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 2. opracowuje i aktualizuje wymagający akceptacji burmistrza, plan ochrony informacji niejawnych w urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzoruje jego realizację,
 3. przekazuje do ABW ewidencję osób uprawnionych  do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania  poświadczenia bezpieczeństwa,
 4. opracowuje dokumentację określającą poziom zagrożeń związanych  z nieuprawnionym dostępem do informacji  niejawnych  lub ich utratą zatwierdzaną przez burmistrza,
 5. opracowuje instrukcję dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone zatwierdzoną przez burmistrza,
 6. prowadzi sprawy związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie ich odbioru, przechowywania i przygotowywania danych do analizy,
 7. prowadzi zwykłe postępowania sprawdzające oraz kontrolne postępowania sprawdzające,
 8. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa o ochronie informacji niejawnych,
 9. opracowuje szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz zapewnia im ochronę fizyczną,
 10. zapewnia ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
 11. opracowuje dokumenty szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedury bezpiecznej eksploatacji systemu lub sieci teleinformatycznej w urzędzie oraz bieżąco kontroluje zgodność funkcjonowania systemu lub sieci z wymogami,
 12. aktualizuje wykaz stanowisk, prac zleconych oraz osób mających dostęp do informacji niejawnych i danych osobowych,
 13. prowadzi bieżącą kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji w urzędzie,
 14. dokonuje okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,
 15. sprawuje nadzór nad przygotowaniem akt do przekazania do archiwum, oraz bierze udział w niszczeniu nie archiwalnych dokumentów niejawnych,
 16. współpracuje przy zapewnieniu ochrony fizycznej urzędu, w tym opracowuje plan ochrony informacji niejawnych i nadzoruje jego realizację,
 17. szkoli pracowników w zakresie informacji niejawnych,
 18. prowadzi Kancelarię materiałów niejawnych,
 19. prowadzi rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek dokumentów oraz innych urządzeń ewidencyjnych,
 20. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa o ochronie informacji niejawnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
16 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
16 cze 2021, godz. 13:34

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
16 cze 2021, godz. 13:34