Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacje ogólne

Polska od lat boryka się z problemem właściwego zagospodarowywania odpadów komunalnych. Często obserwowane są złe nawyki praktykowane przez mieszkańców w postaci wywożenia śmieci do lasu, podrzucanie odpadów do koszy ulicznych, rowów przydrożnych czy też palenie śmieci w piecach. Taki stan rzeczy powoduje zagrożenie dla środowiska, naszego zdrowia oraz bardzo negatywnie wpływa na wizerunek całej gminy.
Dotychczas każdy mieszkaniec zobowiązany był do posiadania indywidualnej umowy na wywóz odpadów z wybraną przez siebie firmą. Jak pokazuje doświadczenie część mieszkańców, pomimo prowadzonych przez miasto akcji, nie podpisywało stosownych umów lub też podpisywało umowy na minimalną ilość odpadów, chociaż faktycznie produkowanych było znacznie więcej.
 
Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mająca na celu uregulowanie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami. Nowe regulacje prawne wprowadzają szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Główna odpowiedzialność za właściwą organizację systemu gospodarki odpadami została nałożona przez ustawodawcę na samorządy gminne. Jednocześnie na gminy został nałożony obowiązek uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu materiałów wtórnych oraz ograniczenie poziomu odpadów ulęgających biodegradacji kierowanych do składowania. Do końca 2020 roku gmina musi wykazać, iż co najmniej 50% odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła zostało zebranych selektywnie oraz przekazanych do recyklingu. Natomiast poziom odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowanie ma zostać ograniczony do poziomu 50% już w roku 2013. Obowiązki te zmuszają gminy do wprowadzenie nowych rozwiązań w zbieraniu oraz zagospodarowywaniu odpadów, mających na celu osiągnięcie ww. poziomów.
 
W mieście Rypinie pełne uruchomienie nowego systemu gospodarki odpadami nastąpi w dniu 1 lipca 2013 roku. Od tego dnia wszyscy mieszkańcy zostają objęci systemem odbioru odpadów i zostają zobowiązani do ponoszenia opłat na jego rzecz. Na mieszkańcach będzie spoczywał obowiązek uiszczania opłaty na rzecz gminy, która w zamian będzie zobowiązana zorganizować odbiór odpadów oraz poddać je właściwemu zagospodarowaniu. Gminy dokonają wyboru firmy w drodze przetargu, która w ich imieniu będzie odbierała od mieszkańców odpady i poddawała je zagospodarowaniu.
Stawka opłaty zostanie ustalona w oparciu o założenia ustawowe i najprawdopodobniej będzie to opłata za każdego mieszkańca, który zamieszkuje daną nieruchomość. Przykładowo jeżeli nieruchomość zamieszkiwana jest przez 4 osoby to wyliczenie stawki będzie odbywało się wg wzoru: 4 (osoby zamieszkujące) x stawka opłaty. Wzór deklaracji oraz stawka opłaty zostaną uchwalone przez Radę Miasta Rypina.
 
Na uwagę zasługuje fakt, iż mieszkańcy będą mieli do wyboru dwie metody gromadzenia odpadów. Pierwszą będzie gromadzenie odpadów w sposób zmieszany (nieselektywny). Wybierając tę metodę mieszkaniec nie ma obowiązku rozdzielania  odpadów na poszczególne frakcje i będzie posiadał jedynie pojemnik do odpadów zmieszanych. Jednakże wybierając taką opcję trzeba się liczyć z wysokimi kosztami odbioru tych odpadów. Drugą z możliwości  będzie selektywne zbieranie odpadów z podziałem na frakcje materiałowe tj. tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady biodegradowalne i odpady pozostałe. Wybór  takiej metody obciąża właściciela obowiązkiem posegregowania odpadów przed umieszczeniem ich w pojemnikach oraz umiejscowieniem odpowiednich pojemników na nieruchomości. Jednak dzięki takiemu wyborowi mieszkaniec będzie wyliczał w deklaracji opłatę w oparciu o stawkę obniżoną a co za tym idzie będzie ponosił mniejsze koszty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 
 
Ustawa nakłada na gminę obowiązek ustanowienia selektywnego zbierania odpadów następujących frakcji: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielkomateriałowe (np. kartoniki po soku i mleku), odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (np. meble), odpady budowlane i zużyte opony. Część z frakcji jak wskazano powyżej będzie zbierana u źródła (na terenie posesji) pozostałe zaś odpady będzie można dostarczyć w ramach uiszczanej opłaty do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt ten zostanie zlokalizowany na terenie miasta i wszyscy mieszkańcy będą mogli dostarczać tam odpady komunalne z ww. frakcji.
 
Powyżej przedstawiono jedynie zarys zasad jakie będą obowiązywały od przyszłego roku. Dokładne informacje będą podawane na bieżąco wraz z podejmowaniem kolejnych uchwał regulujących działania gminy w gospodarce odpadami. Informacje umieszczane będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rypinie oraz na BIP-ie urzędu.
 
Jak widać zarówno przed gminą jak i mieszkańcami postawiono szereg zadań, których wspólne wypełnienie ma doprowadzić do celu jakim jest właściwe postępowanie z wytwarzanymi przez każdego z nas odpadami.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
30 lis 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
30 lis 2021, godz. 12:52

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
30 lis 2021, godz. 12:52