Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2024

Rypin, dnia 4 marca 2024 roku

INFORMACJA

o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2024.

Burmistrz Miasta Rypin informuje, że w związku z planowanym przyjęciem przez Radę Miasta Rypin uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2024 rok

 • organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze miasta Rypin oraz
 • dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze miasta Rypin

przysługuje możliwość zaopiniowania w terminie do dnia 31 marca 2024 roku projektu tego Programu. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację Programu.

Treść projektu uchwały wraz z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2024 rok  znajduje się poniżej.

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miasta Rypin                  ul. Warszawska 40, pok. 108, telefon : 54 280 96 27.”

Burmistrz Miasta Rypin

   Paweł Grzybowski

 

 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2024 rok

 

 

§   1.   Cele Programu:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Rypin na 2024 rok zwany dalej „Programem” ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych, zapewnienia właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom przebywającym w granicach administracyjnych Miasta Rypin.

            §   2.   Realizatorzy Programu:

 1. Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy, ul. Ustronie 20 B, 87-300 Brodnica - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „REKSIO“,
 2. Gabinet Weterynaryjny Spółka Cywilna, ul. Mławska 22B w Rypinie
 3. Gospodarstwo rolne Pana Adama Czyżewskiego położone w  Rypinie przy
  ul. Koszarowej 31
 4. Straż Miejska.

§   3.   Zadania Programu:

 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt:
 • w związku z brakiem schroniska na terenie miasta Rypin zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez zawarcie umowy z Towarzystwem Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy    - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „REKSIO“,
 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie:
 • koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni.
 • opieka obejmowała będzie ustalenie miejsc gdzie przebywają koty wolno żyjące oraz  dokarmianie ich w okresie jesienno-zimowym.
 • sterylizacja kotów wolno żyjących będzie prowadzona przez Gabinet    Weterynaryjny Spółka Cywilna w Rypinie zgodnie z zawartą umową.
 • dokarmianie kotów wolno żyjących, odbywało się będzie poprzez społecznych opiekunów kotów wolno żyjących w miejscach ich skupisk. Tutejszy samorząd sfinansuje zakup suchej karmy.
 1. Odławianie bezdomnych zwierząt:
 • na terenie miasta Rypin wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie              w  odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa,
 • akcje odławiania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Rypin prowadzone będą we własnym zakresie przez podległe służby, a wyłapane zwierzęta będą przewożone bezpośrednio do schroniska dla zwierząt o którym mowa w § 2
  ust. 1,
 • transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt,
 • odławianie zwierząt ma charakter stały.
 1. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt:
 • obowiązek ten wykonywany będzie w schronisku dla zwierząt o którym mowa
  w § 2 ust. 1 zgodnie z regulaminem schroniska.
 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie poprzez:
 • organizowanie wspólnie ze schroniskiem akcji adopcji zwierząt.
 • uruchomienie na stronie internetowej tutejszego Urzędu zakładki informującej                  o odłowionych bezdomnych zwierzętach, zamieszczanie informacji na stronie internetowej schroniska.
 1. Usypianie ślepych miotów:
 • obowiązek ten realizowany będzie przez podmiot o którym mowa w § 2 ust. 2 zgodnie z zawartą umową.
 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
 • w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Adama Czyżewskiego położone w  Rypinie przy
  ul. Koszarowej 31.
 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt:
 • zwierzęta, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych zostaną objęte całodobową opieką weterynaryjną na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii, o którym mowa w § 2 ust. 2.

 

 

 

§   4.   Koszty realizacji programu:

 

Lp.

Nazwa zadania

Sposób realizacji

Planowany koszt zadania

1.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt:

umowa ze schroniskiem

30.100 zł

2.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie:

zakup karmy

2.000 zł

3.

Odławianie bezdomnych zwierząt:

zawarte w pkt 1

-

4.

Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

zawarte w pkt 1

-

5.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt:

zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu

-

6.

Usypianie ślepych miotów, sterylizacja kotów wolno żyjących

umowa z lekarzem weterynarii

5.000 zł

7.

Zakup budek dla kotów wolno żyjących

-

1.000 zł

 

8.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

porozumienie

z właścicielem gospodarstwa rolnego

2.000 zł

9.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

umowa z lekarzem weterynarii

20.000 zł

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karol Chmielewski

Data wytworzenia:
04 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
07 mar 2024, godz. 12:34

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
07 mar 2024, godz. 12:35