Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Burmistrz Miasta Rypin ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Burmistrz Miasta Rypin ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku (konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 13/2024 Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 18 stycznia 2024 r.)

 

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta Rypin zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie ww. ustawy.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.

3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić tylko 1 kandydata.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
III. Zadania Komisji Konkursowej:

Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.

IV. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:

Burmistrz Miasta Rypin  może powołać 6 członków Komisji Konkursowej w składzie: 3 osób przez niego upoważnionych oraz wybiera 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, na podstawie kolejności ich zgłoszeń. Burmistrz  Miasta Rypin powołuje spośród członków Komisji Przewodniczącego i Sekretarza.

V. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia należy składać na formularzu znajdującym się w załączeniu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami w siedzibie Urzędu Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40, 87-500 Rypin w Biurze Podawczym. Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia zgłoszenia do urzędu.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku”
Termin składania dokumentów – do 09.02.2024 roku do godziny 14:30.

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Formularz zgłoszenia (DOC, 37.00Kb) 2024-01-30 12:53:54 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Grzybowski

Data wytworzenia:
30 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
30 sty 2024, godz. 12:53

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
30 sty 2024, godz. 12:53