Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo!
W związku ze zmianą w zakresie ochrony danych osobowych i stosowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej "RODO" publikujemy do wiadomości dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych:

Administrator Danych Osobowych (ADO):
Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski
dane kontaktowe: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin 
tel. +48 54 280 96 00, fax. +48 54 280 96 59
www.rypin.eu 
 
Inspektor Ochrony Danych (IOD):
Marcin Kowalczyk
dane kontaktowe: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 96 22, e-mail: iod@rypin.eu
  
W razie jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych przez ADO - prosimy kierować bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych na adres elektroniczny wskazany powyżej. 


1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Status Administratora Danych Osobowych może mieć każdy podmiot. W szczególności może to być osoba fizyczna, prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej. Termin „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rypin, w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Burmistrz Miasta Rypin.

W Urzędzie Miasta Rypin zgodnie z art. 37 RODO został powołany Inspektor Ochrony Danych, którego zadania zostały określone w art. 39 RODO. Inspektor Ochrony Danych jest całkowicie niezależny w wypełnianiu swoich obowiązków. Jego zadaniem jest sprawdzanie czy obowiązki i zadania realizowane w Urzędzie Miasta Rypin w zakresie przetwarzania danych są wypełniane zgodnie obowiązującymi przepisami.
Inspektor Ochrony Danych pełni swoją funkcję w sposób niezależny i z zachowaniem pełnej neutralności. Pełni funkcję doradczą, a nie decyzyjną. Doradza ADO i jego pracownikom w kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków oraz stosowania dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzi szkolenia, a ponadto jest odpowiedzialny za relacje z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Przetwarzanie danych osobowych to sformułowanie ogólne, zgodnie z art. 4 RODO oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak m.in.: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, opracowywanie, udostępnianie i przesyłanie danych.

Kiedy załatwiasz sprawy w naszym Urzędzie, podajesz nam swoje dane osobowe. Dane wykorzystujemy tylko w celach, które wynikają m.in. z przepisów prawa, zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

3. KLAUZULA INFORMACYJNA:

Informowanie osób, których dane dotyczą o przetwarzaniu ich danych osobowych, stanowi jeden z podstawowych obowiązków ADO. Tylko osoba skutecznie poinformowana jest w stanie podejmować świadome decyzje w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych i skutecznie reagować na ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie.

3.1. Z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Rypin, których ADO jest Burmistrz Miasta Rypin, można zapoznać się poniżej: Klauzula informacyjna Urząd Miasta Rypin (288kB) pdf

3.2. Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zadań zleconych przez Administrację rządową:

3.3. Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zadań własnych Gminy:
art. 122a KPA - milczące załatwienie sprawy: KPA - milczące załatwienie sprawy (457kB) pdf
art. 65 ust. 1 KPA zawiadomienie o przekazaniu sprawy do organu właściwego: Zawiadomienie o przekazaniu sprawy do organu właściwego (290kB) pdf

3.4. Wydział Administracyjny:

3.5. Wydział Świadczeń Społecznych:

3.6. Wydział Finansowy:

3.7. Wydział Infrastruktury i Inwestycji:
art. 11a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Projekt studium uwarunkowań i kierunków (289kB) pdf
art. 17a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Projekt planu miejscowego (289kB) pdf

3.8. Wydział Nieruchomości i Środowiska:

3.9. Wydział Projektów Unijnych, Rozwoju i Sportu:

3.10. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej:

3.11. Urząd Stanu Cywilnego w Rypinie:

3.12. Straż Miejska w Rypinie:

3.13. Biuro Rady Miasta Rypin:

3.14. Biuro Zamówień Publicznych:

3.15. Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zadań z zakresu danych osobowych, informacji niejawnych, BHP i dostępności plus:

3.16. Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych:


3.18. Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu miejskiego:

4. REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ - art. 12 - 22 RODO:

W celu ułatwienia realizacji Państwa praw  związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Urząd Miasta Rypin m.in. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania  - udostępniamy stosowny wniosek, którego wzór został załączony poniżej: Wniosek (553kB) pdf
Wnioski będą realizowane zgodnie z Regulaminem realizacji praw osób, których dane dotyczą plik (622kB) pdf

5. MIEJSKI MONITORING WIZYJNY:

Zapis z monitoringu stanowią dane osobowe, których Administratorem danych jest:
1) Burmistrz Miasta Rypin, podstawa prawna:
  • art. 9a - ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
  • art. 22 2 - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.
2) komendant Straży Miejskiej w Rypinie, podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;
  • art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych, i przepisy wykonawcze do ustawy.
Dane z monitoringu udostępniane są na podstawie wniosku plik (199kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Marcin Kowalczyk (24 września 2015)
Opublikował: Marcin Żebrowski (24 września 2015, 09:30:26)

Ostatnia zmiana: Marcin Kowalczyk (24 maja 2021, 10:12:11)
Zmieniono: Zmiana treści klauzuli informacyjnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10935