Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Usługa gastronomiczna dla uczestników projektu Szkoła Równych Szans – III edycja

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.476.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 10 listopada 2014  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 12.11.2014 r. ZP.271.A.47.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa gastronomiczna dla uczestników projektu Szkoła Równych Szans – III edycja” Numer postępowania ZP.271.A.47.2014 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa gastronomiczna dla uczestników projektu Szkoła Równych Szans – III edycja”, ponieważ w oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę odcinka ul. Cichej i ul. Podmiejskiej

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.17.2014
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 września 2014  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 07.10.2014 r. ZP.271.17.8.2014 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie Dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę odcinka ul. Cichej i ul. Podmiejskiej” Numer postępowania ZP.271.17.2014 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) unieważniam postępowanie pn. „Opracowanie Dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę odcinka ul. Cichej i ul. Podmiejskiej” ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem do wyposażenia pracowni w ramach projektu Szkoła Równych Szans – III edycja

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.35.2014
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 20 sierpnia 2014  15:30
przyczyna unieważnienia: Rypin, 28.08.2014 r. ZP.271.A.35.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem do wyposażenia pracowni w ramach projektu Szkoła Równych Szans – III edycja” Numer postępowania ZP.271.A.35.2014 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem do wyposażenia pracowni w ramach projektu Szkoła Równych Szans – III edycja”, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę odcinka ul. Cichej i ul. Podmiejskiej

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2014
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 sierpnia 2014  11:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 28.08.2014 r. ZP.271.13.11.2014 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie Dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę odcinka ul. Cichej i ul. Podmiejskiej” Numer postępowania ZP.271.13.2014 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) unieważniam postępowanie pn. „Opracowanie Dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę odcinka ul. Cichej i ul. Podmiejskiej” ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie

zamawiający: Gmina Miasta Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2014
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 lipca 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Rypin, 22.07.2014 r. ZP.271.9.3.2014 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie” Numer postępowania ZP.271.9.2014 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) unieważniam postępowanie pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Rypinie” ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

zamówienie na:

Dostawa materiałów budowlanych na teren Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.17.2014
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 12 marca 2014  15:30
przyczyna unieważnienia: Rypin, 18.03.2014 r. ZP.271.A.17.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na teren Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym” Numer postępowania ZP.271.A.17.2014 Unieważniam postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów budowlanych na teren Cmentarza Komunalnego w Starorypinie Prywatnym”, ponieważ w oznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)