Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2020

Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Modernizacja "Małej sali gimnastycznej" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Sportowej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 24 marca 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej. 

zamówienie na:

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w 2020 roku - obszar II

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP.271.10.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 lutego 2020  10:30
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej  

zamówienie na:

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w 2020 roku - obszar I

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP.271.9.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2020
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.1.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 10 lutego 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 11 lutego 2020 roku ZP.271.A.1.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych” Numer postępowania ZP.271.A.1.2020 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła Agencja Reklamy i Handlu POLIGRAFIK Sylwester Fąfara, ul. Stokowa 7, 25-702 Kielce. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości 27 389,40 zł brutto. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta Rypin  

zamówienie na:

Modernizacja "Małej sali gimnastycznej" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 stycznia 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 30 stycznia 2020 roku ZP.271.2.8.2020 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja „Małej sali gimnastycznej” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej” w oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez ET SYSTEM Sp. z o.o., mająca siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Glinki 79, 85-861 Bydgoszcz. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100,00 pkt na podstawie kryterium oceny ofert (60,00 punktów – kryterium cena, 20,00 punktów – kryterium termin realizacji, 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 1 złożona przez Piotra Chreścionko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIRMA BUDOWLANA TWÓJ DOM Piotr Chreścionko, mająca siedzibę w Rypinie, przy ul. Ks. Lissowskiego 3, 87-500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 76,95 punktów (42,95 punktów – kryterium cena; 14,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca ET SYSTEM Sp. z o.o., mająca siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Glinki 79, 85-861 Bydgoszcz, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dokonał oceny (zbadania) czy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty. W postępowaniu nie wykluczonego żadnego Wykonawcy. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. Z up. Burmistrz Miasta Rypin Monika Kalinowska Dyrektor Biura Burmistrza  

zamówienie na:

Usługa konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Rypin w 2020 roku

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZP. 271.1.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 stycznia 2020  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej  

zamówienie na:

USŁUGI KOPARKO – SPYCHARKI NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W STARORYPINIE PRYWATNYM W 2020 ROKU

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.21.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 7 stycznia 2020  12:00
wynik postępowania: Rypin, 8 stycznia 2020 r. ZP.271.A.21.2019.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „USŁUGA KOPARKO – SPYCHARKI NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W STARORYPINIE PRYWATNYM W 2020 ROKU” Numer postępowania ZP.271.A.21.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „USŁUGA KOPARKO – SPYCHARKI NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W STARORYPINIE PRYWATNYM W 2020 ROKU” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i została wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Komunale „KOMES” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za 1 godzinę świadczonej usługi. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta Rypin  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu "Aktywna młodzież"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PURS.271.A.17.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 2 stycznia 2020  14:00
wynik postępowania: Rypin, 13 stycznia 2020 roku PURS.271.A.17.2019.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu „Aktywna młodzież” Numer postępowania PURS.271.A.17.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania Dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu „Aktywna młodzież” w oznaczonym terminie wpłynęły 7 ofert. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta Nr 4 złożona przez SPORTPLUS.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, ul. Słowackiego 75a, 32-400 Myślenice Oferta Nr 4 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 8 720,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100). Oferta Nr 1 złożona przez Pawła Kalitę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „KAL-SPORT” Paweł Kalita mającą siedzibę w Rzeszowie, Al. Tadeusza Rejtana 8, 35-310 Rzeszów została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 66,05 punktów. Oferta Nr 2 złożona przez Jerzego Czubińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JC-CAR Jerzy Czubiński z siedzibą w Korzeniowie, ul. Kwidzyńska 1c, 82-500 Kwidzyn została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 63,71 punktów. Oferta Nr 3 złożona przez Fabrykę Artykułów Turystycznych i Sportowych Polsport sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii, ul. Wyszyńskiego 13, 05-530 Góra Kalwaria została odrzucona na podstawie ust. 6 pkt. 2 Zapytania Ofertowego Oferta Nr 5 złożona przez Grzegorza Ułasiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo – Usługowa WIXIM Grzegorz Ułasiuk z siedzibą w Białej Podlaskiej, Plac Szkolny Dwór 23, 21-500 Biała Podlaska została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 93,18 punktów. Oferta Nr 6 złożona przez LEGEND SPORT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stargardzka 9 D, 54-156 Wrocław została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 94,78 punktów. Oferta Nr 7 złożona przez GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk z siedzibą w Klępinie, ul. Klonowa 2, 66-010 Nowogród Bobrzański została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 61,70 punktów. Z up. Burmistrza Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta Rypin  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu "Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: PURS.271.A18.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 2 stycznia 2020  14:00
wynik postępowania: Rypin, 13 stycznia 2020 roku PURS.271.A.18.2019.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” Numer postępowania PURS.271.A.18.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania Dostawa sprzętu sportowego w ramach projektu „Rypiński Młodzieżowy Klub Integracyjny” w oznaczonym terminie wpłynęły 6 ofert. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez Grzegorza Ułasiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo – Usługowa WIXIM Grzegorz Ułasiuk z siedzibą w Białej Podlaskiej, Plac Szkolny Dwór 23, 21-500 Biała Podlaska. Oferta Nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 8 027,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwadzieścia siedem złotych 00/100). Oferta Nr 1 złożona przez Pawła Kalitę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „KAL-SPORT” Paweł Kalita mającą siedzibę w Rzeszowie, Al. Tadeusza Rejtana 8, 35-310 Rzeszów została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 61,90 punktów. Oferta Nr 2 złożona przez Jerzego Czubińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JC-CAR Jerzy Czubiński z siedzibą w Korzeniewie, ul. Kwidzyńska 1c, 82-500 Kwidzyn została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 68,77 punktów. Oferta Nr 4 złożona przez „Drzewiarz-bis” Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 67,17 punktów. Oferta Nr 5 złożona LEGEND SPORT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stargardzka 9 D, 54-156 Wrocław została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 95,69 punktów. Oferta Nr 6 złożona przez GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk z siedzibą w Klępinie, ul. Klonowa 2, 66-010 Nowogród Bobrzański została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert 65,90 punktów. Z up. Burmistrza Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta Rypin  

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij