Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin08.02.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

08.02.2021


Rypin, 2021.02.08
NiŚ. 6220.1.2.2020
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)
 
BURMISTRZ MIASTA RYPIN
 
podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja do przetwarzania odpadów”, planowanej do realizacji na terenie nieruchomości położonej w Rypinie, oznaczonej nr ewid. 882/23.
 
W związku z powyższym uprzejmie informuje się mieszkańców miasta Rypin, że istnieje możliwość, zgodnie z cytowanym na wstępie przepisem prawa, udostępnienia informacji zawartych w ww. decyzji i zapoznania się z dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami i opiniami dokonanymi przez organy biorące udział w postępowaniu, w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, to jest do dnia 10.03.2021 roku.
Dokumenty znajdują się do wglądu w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Rypinie (pok. 102, I piętro) w godzinach: poniedziałek i wtorek od 730 do 1600,  środa, czwartek od 730 do 1530, piątek 730 do 1430 tel. (054) 280 96 28.
 
 

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1-     Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rypin, na stronie www.bip.rypin.eu w zakładce „Obwieszczenia” na okres 30 dni tj. od 08.02.2021 r. – 10.03.2021 roku.
2-     Zamieszczenie informacji o wydanej decyzji w systemie informacji o środowisku i jego ochronie (SIOŚ) dostępnym również na stronie ww. Biuletynu Informacji Publicznej.
 

Treść obwieszczenia (439kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karol Chmielewski (8 lutego 2021)
Opublikował: Przemyslaw Rębacz (8 lutego 2021, 14:28:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54