Strona główna   >  Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

05.09.2019

6 września 2019 r.
II.6721.1.2018
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Rypin

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
     Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały nr LVI/365/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
     projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki, określonego granicami w/w uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 13 września 2019 r. do 15 października 2019 r.
     w siedzibie Urzędu Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, w pok. 115 w godzinach od 8.00 do 14.30.
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, w sali konferencyjnej o godzinie 13.00.
     Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
     Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Rypin (Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2019 r.
      Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z póżn. zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Adres elektronicznej skrytki podawczej Gminy Miasta Rypina: /4q96sd8apv/skrytka
Adres Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Rypina: www.bip.rypin.eu
     Jednocześnie w związku postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj.:
 • projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części    obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki,
 • uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
 • prognozą oddziaływania na środowisko,
 • wymaganymi ustawą opiniami
w terminie i miejscu wyżej wyznaczonym.

      Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu, które mogą być wnoszone:
 • pisemnie na adres: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Rypin,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym na adres e-mail: rypin@rypin.eu
w terminie do dnia 29 października 2019 r.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Rypin.

                                                                Burmistrz Miasta Rypin
                                                                mgr Paweł Grzybowski
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki - tekst (270kB) pdf
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki - rysunek (9677kB) plik
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst (4367kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (9929kB) plik
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rypin, adres kontaktowy: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, dane kontaktowe: iod@rypin.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji planistycznej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, stosownie do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują następujące prawa: dostępu do treści danych osobowych osoby jej dotyczących; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
 8. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Wytworzył: Marek Kiedrowski (5 września 2019)
Opublikował: Marek Kiedrowski (6 września 2019, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 38

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij