Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin - podanie do publicznej wiadomości informacji o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych na działkach 1118/13 i 1118/14, obręb 0001 w mieście Rypin”

             Rypin, 2024.06.07

NiŚ.6220.2.1.2023          

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA RYPIN

 

Burmistrz Miasta Rypin, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 13 luty 2023 r. wpłynął wniosek firmy MMA INWESTYCJE Sp. z o.o., reprezentowanej przez prezesa zarządu – panią Magdalenę Szczepańską, wszczynający postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych na działkach 1118/13 i 1118/14, obręb 0001 w mieście Rypin”.

 

Mając na uwadze, że planowane zamierzenie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego Burmistrz Miasta Rypin stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (postanowienie z dnia 16 maja 2023 r. znak. NiŚ. 6220.2.1.2023) niniejszym informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. Organami opiniującymi potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko były Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Jednocześnie informuję, że inwestor w dniu 11 kwietnia 2024 r. przedłożył raport o oddziaływaniu rozpatrywanej inwestycji na środowisko.

 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Rypin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Z uwagi, iż organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie będzie uzgadniał warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) i ustnej do protokołu, w terminie 30 dni od wydania niniejszego obwieszczenia tj. od 7 czerwca 2024 r. do 8 lipca 2024 r. w Urzędzie Miasta Rypin ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin pok. 102, I piętro) w godzinach: poniedziałek - wtorek od 7:30 do 16:00,  środa - czwartek 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:30, tel. (54) 280 96 28 bądź pod adresem rypin@rypin.eu.

 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Rypin przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko dostępny jest również w formie elektronicznej na stronie www.bip.rypin.eu jako załącznik do niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejszą informację podano do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rypin, na stronie www.bip.rypin.eu w zakładce „Obwieszczenia” wraz z załącznikiem w postaci raportu.
  2. Wywieszenie jego treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Rypin, na okres 30 dni – od 7 czerwca 2024 r. – 8 lipca 2024 r.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13 Podanie do publicznej wiadomosci o udz spol (PDF, 737.79Kb) 2024-06-07 11:20:41 3
raport (PDF, 6.05Mb) 2024-06-07 11:26:13 3
Załaczniki do RAPORTU (ZIP, 71.67Mb) 2024-06-07 11:26:13 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kryszczuk
Przemysław Rębacz

Data wytworzenia:
07 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Przemysław Rębacz

Data publikacji:
07 cze 2024, godz. 11:20

Osoba aktualizująca informacje

Przemysław Rębacz

Data aktualizacji:
07 cze 2024, godz. 11:26