zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania "Przebudowa bieżni przy SP-3 (projekt)"

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.6.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 22 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 1 lipca 2020 roku ZP.271.A.6.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania pn. „Przebudowa bieżni przy SP-3 (projekt)” Numer postępowania ZP.271.A.6.2020 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji – projektowo – kosztorysowej w ramach zadania pn. „Przebudowa bieżni przy SP-3 (projekt)” w oznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Kamilę Karłowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ERMS PLUS Kamila Karłowska, mająca siedzibę w Poznaniu przy ul. Zmartwychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 9 963,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 00/100). Oferta Nr 1 złożona przez Jakuba Urbaniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JACEK URBANIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA, mającą siedzibę w Luboniu przy ul. Armii Poznań 93A, 62-030 Luboń została odrzucona ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie dołączył do złożonej oferty oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 (RODO). Oferta Nr 3 złożona przez LandCOM Projects Sp. z o.o. mającą siedzibę Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa została odrzucona ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferta Nr 4 złożona przez C + HO aR Sp. z o.o. mającą siedzibę Szczecinie przy ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin została odrzucona ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie dołączył do złożonej oferty oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 (RODO). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski