zamówienie na:

Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim i Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) – oświetlenie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.4.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 27 maja 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 22 czerwca 2020 roku ZP.271.A.4.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim i Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) – oświetlenie” Numer postępowania ZP.271.A.4.2020 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Oświetlenie placu zabaw w parku miejskim i Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) – oświetlenie” w oznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez Jacka Rzepkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ELECTROJAC” Zakład Usług Elektrotechnicznych Jacek Rzepka mająca siedzibę w Starzykowie 11/1, 14-241 Ząbrowo. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – 100,00 punktów. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 49 843,29 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 29/100). Oferta Nr 1 złożona przez Biuro Usług Projektowych i Wykonawstwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Warszawie przy ul. W. H. Lindleya 16, 02-013 Warszawa została odrzucona ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z dyspozycją o której mowa w ust. 13 pkt 2) Zapytania ofertowego Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił dokumentów. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski