zamówienie na:

Przebudowa ul. Podgórnej

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 marca 2020  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania poniżej.