Wydział Administracyjny

Zdjęcie

Sekretarz Miasta Sławomir Kryszczuk - kierownik wydziału

tel. 54 280 9631

fax. 54 280 9659


adres e-mail: slawomir.kryszczuk@rypin.eu

 

 

 

 

 

Zakres zadań Wydziału Administracyjnego :

 • zapewnia poprawną organizację i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Urzędu,
 • zapewnia dostęp do aktualnych przepisów prawnych, gromadzi i przechowuje zbiory,
 • udostępnia przepisy prawne mieszkańcom,
 • zapewnia zgodną z przepisami prawa pracę Urzędu,
 • prowadzi akta osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek podległych,
 • prowadzi sprawy gospodarki etatami,
 • współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie zatrudniania bezrobotnych,
 • prowadzi sprawy związane z rejestracją i monitoringiem czasu pracy pracowników,
 • organizuje i prowadzi ewidencję szkoleń,
 • zpewnia obsługę administracyjno-techniczną przyjęć interesantów przez Burmistrza,
 • prowadzi dokumentację - korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • współpracuje z Biurem Rady Miasta w realizacji uchwał Rady, wniosków Komisji Rady,
 • sprawuje nadzór nad archiwum zakładowym Urzędu,
 • zapewnia techniczno organizacyjne warunki przeprowadzenia wyborów i referendów,
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewni wstępne, okresowe i stanowiskowe szkolenia bhp oraz okresowe badania lekarskie,
 • wdraża narzędzia do usprawniania pracy Urzędu,
 • zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • prowadzi bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie,
 • prowadzi bieżącą kontrole postępowania z dokumentami,
 • zaopatruje Urząd w niezbędny sprzęt i materiały,
 • czuwa nad zabezpieczeniem Urzędu i utrzymaniem ładu i porządku wewnątrz i na zewnątrz,
 • czuwa nad przestrzeganiem ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników, których ustawa dotyczy,
 • przyjmuje pisma sądowe i prokuratorskie i zapewnia ich publikację na tablicach ogłoszeń Urzędu,
 • realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, 
 • prowadzi ewidencję ludności i stały rejestr wyborców,
 • wydaje decyzje administracyjne w sprawach zameldowania i wymeldowania,
 • przyjmuje wnioski i wydaje dowody osobiste,
 • prowadzi rejestr i archiwum dowodów osobistych,
 • aktualizuje koperty osobowe mieszkańców,
 • współdziała z biurami ewidencji ludności na terenie kraju oraz innymi organami administracji  publicznej, sądem i prokuraturą w zakresie swoich zadań,
 • prowadzeni sprawy związane z nadaniem numeru PESEL,
 • potwierdza dokumenty stwierdzające tożsamość,
 • przyjmuje i ewidencjonuje wnioski o przydział lokali socjalnych i komunalnych,
 • przyznaje dodatki mieszkaniowe,
 • zbiera bieżącą informację o aktualnych problemach w funkcjonowaniu Urzędu i jednostek  organizacyjnych miasta,
 • analizuje informacje otrzymywane z wydziałów biur i stanowisk celem usprawnienia procesu decyzyjnego,
 • organizuje i koordynuje działania wynikające z planów i zamierzeń,
 • zbiera informacje na temat możliwości rozwiązywania problemów zgłaszanych przez mieszkańców miasta,
 • współpracuje z nadrzędnymi i równorzędnymi organami rządowymi i samorządowymi,
 • prowadzi inne sprawy zlecone i powierzone w zakresie określonym przez ustawy  i umowy oraz wykonuje inne prace i zadania na polecenie Burmistrza.

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (16 marca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (16 marca 2007, 11:42:15)

Ostatnia zmiana: Maciej Piotrowski (7 czerwca 2019, 13:04:02)
Zmieniono: Zmiana informacji z zakresu zadań wydziału

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24389