Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)


Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odebranych przez przedsiębiorcę wybranego przez Gminę Miasta Rypin jest Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK):

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN”

prowadzona przez podmiot:

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o.
Puszcza Miejska 24
87-500 Rypin
http://www.bip.rzuok.pl/


Zgodnie z Uchwałą NR XXXII/546/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r.w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" miasto Rypin znajduje się w regionie 2 (wschodnim) gospodarki odpadami, dla którego instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) są instalacje położone w:
 
  1. PUSZCZA MIEJSKA gmina Rypin, 87-500 Rypin, zarządzane przez Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych “RYPIN” sp. z o.o.Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin.
  2. LIPNO gmina Lipno ul. Wyszyńskiego 56, 87-600 Lipno, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o.ul. Kardynała Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno
  3. NIEDŹWIEDŹ gmina Dębowa Łąka 87-207 Dębowa Łąka, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM sp. z o.o. w Wąbrzeźnie ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno
  4. OSNOWO gmina Chełmno 86-200 Chełmno, zarządzane przez ZakładUsług Miejskich “ZUM” sp. z o.o. w Chełmnie ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno

Powyższe instalacje posiadają status RIPOK w zakresie:

  • Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w  części do odzysku.
  • Instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych  lub  środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach  odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach. 
  • Instalacji do składowania odpadów  powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.


metryczka


Wytworzył: Przemysław Rębacz (4 lutego 2014)
Opublikował: Przemyslaw Rębacz (4 lutego 2014, 10:55:38)

Ostatnia zmiana: Przemyslaw Rębacz (3 sierpnia 2017, 10:14:51)
Zmieniono: aktualizacja danych w związku ze zmianą przepisów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6570