Prawo Krajowe, MiejscowePrawo Krajowe


Ustawa z dnia 14.grudnia 2012 r. o odpadach (848kB) pdf

Ustwa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz.250) (282kB) pdf

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) (772kB) pdf

Rozporządzenie M.Środowiska z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., po (784kB) pdf

Rozp. M.Środ. z 14.03.2012r. w spr. szczeg. sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z (165kB) pdf

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologocznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052) (735kB) pdf

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz (947kB) pdfPrawo Miejscowe

UCHWAŁA Nr XXVI/182/12 RADY MIASTA RYPINA w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Rypina, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. (221kB) pdf


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1388
Ogłoszony: 2013-03-29
Ważny do: 2016-06-30

Uchwała nr Nr XXXIII/237/13 Rady Miasta Rypina z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypina.

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miasta Rypina (219kB) pdf

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1528
Ogłoszony: 2016-04-29

Uchwała Nr XVII/147/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin.

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miasta Rypin .pdf (323kB) pdf

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.7118
Ogłoszony: 2019-12-11

Uchwała nr XVII/120/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 3 grudnia 2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rypin

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miasta Rypina (326kB) pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2015.431
Ogłoszony: 2015-02-12
Ważny do: 2016-06-30

Uchwała nr IV/33/15  Rady Miasta Rypin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypina (269kB) pdf

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1530
Ogłoszony: 2016-04-29

Uchwała Nr XVII/149/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin .pdf (269kB) pdf

DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2018.5900
Ogłoszony: 2018-11-22
Ważny do: 2018-11-29

Uchwała nr LVIII/381/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin (137kB) pdf

DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2018.6223
Ogłoszony: 2018-12-07

Ważny do: 2019-12-31

Uchwała nr II/14/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2018 r. w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Miasta Rypin

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin (136kB) pdf

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.7123
Ogłoszony: 2019-12-11
Ważny do: 2020-04-28

Uchwała nr XVII/125/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 3 grudnia 2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypina (141kB) pdf

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2020.2061
Ogłoszony: 2020-04-14

Uchwała nr XX/138/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypina (142kB) pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1389
Ogłoszony: 2013-03-29
Ważna do: 2016-06-30

Uchwała Nr XXXIII/236/13 Rady Miasta Rypina z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Deklaracja (480kB) pdf

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.2566
Ogłoszony: 2013-07-31
Ważna do: 2016-06-30

Uchwała Nr XXXVI/260/13 Rady Miasta Rypina z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rypina Nr XXXIII/236/13 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Nowelizacja deklaracji (552kB) pdf

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1529
Ogłoszony: 2016-04-29
Ważna do: 2019-12-31

Uchwała Nr XVII/148/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Deklaracja.pdf (1000kB) pdf


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.7121
Ogłoszony: 2019-12-11

Uchwała nr XVII/123/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 3 grudnia 2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejDZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2020.2062
Ogłoszony: 2020-04-14

Uchwała nr XX/ 139/2020 Rady Miasta Rypin z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.1334
Ogłoszony: 2013-03-28
Ważne do: 2016-06-30

uchwała nr Nr XXXIII/234/13 Rady Miasta Rypina z dnia 25 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (159kB) pdf

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1527
Ogłoszony: 2016-04-29

Uchwała Nr XVII/146/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (290kB) pdf

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.7119
Ogłoszony: 2019-12-11

Uchwała nr XVII/121/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 3 grudnia 2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2013.906
Ogłoszony: 2013-02-25
Ważne do: 2016-06-30

Uchwała Nr XXVI/183/12 Rady Miasta Rypina z dnia 22 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Rypina

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (129kB) pdf

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1531
Ogłoszony: 2016-04-29

Uchwała Nr XVII/150/16 Rady Miasta Rypin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Rypin

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (264kB) pdf

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.1841
Ogłoszony: 2016-06-01

Uchwała Nr XVIII/161/16 Rady Miasta Rypin z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały

Zmiana Uchwały Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (126kB) pdf

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.7120
Ogłoszony: 2019-12-11

Uchwała nr XVII/122/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 3 grudnia 2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Rypin

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (131kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przemysław Rębacz (4 grudnia 2012)
Opublikował: Marcin Żebrowski (4 grudnia 2012, 08:54:25)

Ostatnia zmiana: Maciej Piotrowski (1 czerwca 2020, 08:43:47)
Zmieniono: Dodanie nowych informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5046