Urząd Stanu Cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY
 
Urząd Stanu Cywilnego
87-500 Rypin, ul. Warszawska 40, parter pokój 7 i 11
GODZINY PRZYJMOWANIA
 

godz. 7.30 - 16.00 poniedziałek, wtorek
godz. 7.30 - 15.30 środa, czwartek
godz. 7.30 - 14.30 piątek
TELEFON
 
54 280 9616
54 28096 38  

1.Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych osoby

Wymagane dokumenty - wniosek o wydanie odpisu lub zaświadczenia
- dokument tożsamości
- dokumenty stwierdzające uprawnienie do otrzymania odpisu w przypadku ubiegania się o dokument osoby, która posiada interes prawny  

Sposób załatwienia sprawy

- złożenie wniosku w sprawie wydania odpisu lub zaświadczenia
- wydanie żądanego odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia 

Opłaty

Opłata skarbowa:
- 22,00 zł - odpis skrócony
- 22,00 zł - odpis skrócony wielojęzyczny
- 33,00 zł - odpis zupełny
- 38,00 zł - zaświadczenie o stanie cywilnym
- 24,00 zł - zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych wskazanej osoby.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC. Opłatę skarbową można też wnieść bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu: nr 73203000451110000002539900 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Czas załatwienia sprawy

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC nawet do 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

Inne informacje

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Od 1 marca 2015 r. istnieje możliwość złożenia w tutejszym USC wniosku o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu sporządzonego w innym USC. Zamówiony dokument można odebrać po 10 dniach roboczych (taki czas ma USC miejsca zdarzenia na przeniesienie aktu do rejestru stanu cywilnego). Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań. Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy. Zaświadczenia są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich sporządzenia. 

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odmawiającej wydania odpisu lub zaświadczenia przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.) art. 44-45, 49-50
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
- Konwencja Nr 16 z dnia 08.09.1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego z dnia 29.01.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 194) 


2.Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego


Wymagane dokumenty

- dokument tożsamości
- zapewnienie
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
- obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
- obcokrajowiec składa dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
- zezwolenie sądu, jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo
- wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC. 

Sposób załatwienia sprawy

- złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnych zapewnień, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (osoba, która nie zna języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza języka, którym włada)
- złożenie pisemnych oświadczeń w sprawie nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa
- złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 

Opłaty

Opłata skarbowa:
- 84,00 zł. - sporządzenie aktu małżeństwa;
- 39,00 zł. - zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od złożenia zapewnień;
Opłata dodatkowa:
- 1000 zł - zawarcie małżeństwa poza lokalem USC.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC. Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu: nr 73203000451110000002539900 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności. Opłata skarbowa i/lub opłata dodatkowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Czas załatwienia sprawy

Małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby złożyły zapewnienia. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Inne informacje

Datę planowanego ślubu ustala się osobiście z Kierownikiem USC w dniu składania zapewnień. 

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przez kierownika USC przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński - zawiadamia on pisemnie zainteresowane strony. Osoby te w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności. 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.) art. 76-79, 84-85.
- ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082) art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 25 i 88
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22.01.2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 180). 


3.Oświadczenie o uznaniu ojcostwa


Wymagane dokumenty
- dokumenty tożsamości rodziców
Jeżeli oświadczenie o uznaniu ojcostwa dotyczy dziecka poczętego a jeszcze nienarodzonego wymagana jest także
- karta ciąży zawierająca przybliżoną datę porodu. 

Sposób załatwienia sprawy

- złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, sporządzenie protokołu. 

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej

Czas załatwienia sprawy

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC nawet do 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

Inne informacje

1) Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie osobiście przez matkę dziecka zgody na uznanie ojcostwa.
2) Jeżeli rodzice dziecka są małoletni to organem właściwym do przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa jest wyłącznie sąd opiekuńczy.
3) Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, separacji lub unieważnienia małżeństwa).
4)Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli w sądzie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
5) Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
6) Można uznać dziecko po jego śmierci.
7) Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło 13 lat potrzebna jest jego zgoda. 

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082)art. 72 - 83, 89
- ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.) art. 18, 63.
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783) 


4.Rejestracja zgonów

Wymagane dokumenty
- karta zgonu wydana przez lekarza
- dowód osobisty osoby zmarłej
- paszport osoby zmarłej (jeżeli jest ważny)
- książeczka wojskowa osoby zmarłej
- dowód osobisty współmałżonka (do wglądu)
- dowód osobisty osoby zgłaszającej (do wglądu)
- pełnomocnictwo (jeżeli zgon jest zgłaszany przez firmę pogrzebową) 

Sposób załatwienia sprawy

- złożenie karty zgonu
- sporządzenie protokołu
- sporządzenie aktu zgonu
- wydanie 1 odpisu skróconego aktu zgonu oraz karty zgonu dla administracji cmentarza 

Opłaty

Opłata skarbowa:
- 17,00 zł - za pełnomocnictwo

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC. Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu: nr 73203000451110000002539900 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli w dniu uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Czas załatwienia sprawy

Minimum 30 minut od chwili złożenia kompletu dokumentów.

Inne informacje
- zgon osoby zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca tego zdarzenia w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu lub 24 godzin od zgonu na skutek choroby zakaźnej.
- zgon może być zgłoszony przez firmę pogrzebową po uprzednim uzyskaniu pisemnego pełnomocnictwa od rodziny (firmy pogrzebowe dysponują odpowiednimi drukami) 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.) art. 16, 47, 93-95.
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz.23)
- ustawa z dnia 10.08.2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 268 z późn. zm.) art. 39 ust. 4
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.06.1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. z 1992 r. Nr 51, poz. 233 z późn. zm.) § 10
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
- ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z póżn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.01.2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2015 r. poz. 231)


5.Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Wymagane dokumenty
- dokument tożsamości
- wniosek
- oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego
- oryginał tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego   sposób załatwienia sprawy - złożenie wniosku
- złożenie zagranicznego aktu stanu cywilnego - złożenie tłumaczenia
- wydanie odpisu zupełnego 

Opłaty

Opłata skarbowa:
- 50 zł - odpis zupełny po dokonaniu transkrypcji.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC. Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu: nr 73203000451110000002539900 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Czas załatwienia sprawy

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC nawet do 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

Inne informacje

1) Wniosek o wpisanie aktu składa się do wybranego kierownika USC.
2) Jeżeli dokument zagraniczny jest wielojęzyczny tłumaczenie nie jest wymagane.
3) Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
4) Kierownik USC dokonuje wiernego przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie. Jeżeli osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może, wraz z wnioskiem o transkrypcję, ubiegać się o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.
5) Jeżeli wniosek dotyczy transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, ale nie zawierającego zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym ww. wniosku. Jeżeli nie zrobią tego od razu, to oświadczenia takie można złożyć w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odmawiającej transkrypcji aktu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.) art. 104-106
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
- Konwencja Nr 16 z dnia 08.09.1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)


6.Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wyznaniowe

Wymagane dokumenty
- wniosek o wydanie zaświadczenia
- dokument tożsamości
- zapewnienie
- dowód wpłaty opłaty skarbowej 84 zł dokonanej na konto urzędu sporządzającego akt małżeństwa, jeżeli zawarcie małżeństwa nastąpi poza Rypinem
- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
- obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
- obcokrajowiec składa dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.  

Sposób załatwienia sprawy

- złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia
- złożenie kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemnego zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (osoba, która nie zna języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza języka, którym włada) 

Opłaty

Opłata skarbowa:
- 84,00 zł - sporządzenie aktu małżeństwa

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC. Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu: nr 73203000451110000002539900 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Czas załatwienia sprawy

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC nawet do 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

Inne informacje

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia. 

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przez kierownika USC wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - zawiadamia on pisemnie zainteresowane strony. Osoby te w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28.11.2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.) art. 81
- ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082) art. 4¹, 5, 8, 10
-ustawa z dnia 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) art. 4 ,5
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)


7.Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa po rozwodzie

Wymagane dokumenty
- dokument tożsamości
 
Sposób załatwienia sprawy
- złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa przez osobę rozwiedzioną przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 

Opłaty

Opłata skarbowa:
- 11,00 zł - czynność.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC. Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu: nr 73203000451110000002539900 z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Czas załatwienia sprawy

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC nawet do 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

Inne informacje

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa osoba rozwiedziona może złożyć przed upływem trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu do protokołu. 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje 

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082)art. 59
- ustawa z dnia 28.11.2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)art. 18, art. 90
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) 


8.Rejestracja urodzeń

Wymagane dokumenty
- dokumenty tożsamości rodziców:
- matki,
- ojca,
- pełnomocnika.  

Sposób załatwienia sprawy
Jeżeli akt urodzenia matki (matka jest panną) lub akt małżeństwa rodziców dziecka znajduje się w rejestrze stanu cywilnego, to niezwłocznie następuje
- sporządzenie protokołu urodzenia dziecka,
- sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
- wydanie 1 odpisu skróconego aktu urodzenia,
- nadanie Nr PESEL i wydanie zaświadczenia,
- zameldowanie dziecka.
W sytuacji gdy brak jest aktów w rejestrze stanu cywilnego to tut. USC występuje o migrację tych aktów do właściwych urzędów stanu cywilnego i dopiero, gdy akty te zostaną przeniesione do rejestru stanu cywilnego możliwe jest sporządzenie protokołu, aktu urodzenia, wydanie odpisu, nadanie numeru PESEL i wydanie zaświadczenia. 

Opłaty

Zwolnione od opłaty skarbowej

Czas załatwienia sprawy

Niezwłocznie, chyba, że w rejestrze stanu cywilnego brak jest aktów stanu cywilnego będących podstawą do sporządzenia aktu urodzenia dziecka, to rejestracja nastąpi po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego przez urząd stanu cywilnego przechowujący księgę.

Inne informacje

W USC w Rypinie rejestruje się dziecko, jeśli urodziło się ono na terenie Rypina w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Po tych terminach kierownik USC sporządza akt urodzenia "z urzędu" oraz nadaje dziecku imię "z urzędu". 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28.11.2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)art. 14, 47 pkt.1, 52 - 60.
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783)
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 171). 

metryczka


Wytworzył: Aneta Furman (9 czerwca 2010)
Opublikował: Marcin Żebrowski (9 czerwca 2010, 13:31:11)

Ostatnia zmiana: Maciej Piotrowski (5 maja 2016, 14:10:40)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18157