Sposób załatwienia sprawy

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Wydział Finansowy
87-500 Rypin, ul. Warszawska 40; II piętro 

Działalność gospodarcza pokój 208, tel. 54 280 9645
Księgowość podatkowa pokój 207, tel. 54 280 9646

GODZINY PRZYJMOWANIA
 

godz. 7.30 - 16.00 poniedziałek, wtorek
godz. 7.30-15.30 środa, czwartek
godz. 7.30 - 14.30 piątek


Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

DO POBRANIA

Wniosek - wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Opis sprawy
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogą ubiegać się o zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu w czasie organizowanych imprez, wypełniając w tym celu Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych . W formularzu wniosku należy zaznaczyć wnioskowany rodzaj zezwolenia. 


Możliwy jest jednoczesny wybór następujących rodzajów zezwoleń:
1.Do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.
2.Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).
3.Powyżej 18% zawartości alkoholu.
Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o dowolne jedno, dwa lub wszystkie trzy zezwolenia.
Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na okres do dwóch dni.
Kogo dotyczy

Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
Wymagane dokumenty

1.Wniosek
2.Załączniki do wniosku:
-kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
-pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
-oryginały dokumentów do wglądu,
-pokwitowanie (dowód wpłaty za koncesję na alkohole),
-wpis do CEIDG lub KRS

Miejsce składania pism

pokój nr 208, II p tel. 54 280 9645

Termin i sposób załatwienia

30 dni
Decyzję w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można odebrać w Referacie Spraw Obywatelskich (pokój nr 208, II p) w terminie wskazanym przez pracownika Referatu lub jest przesyłana za pośrednictwem poczty (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) - w zależności od formy odbioru, ustalonej w momencie składania wniosku.


Opłaty


Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, tj.: * 43,75 zł. - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, * 43,75 zł. - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), * 175,00 zł. - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. Wpłatę można dokonać w Kasie Urzędu Miasta Rypina(pokój nr 12, parter) kasa czynna jest w godz  8.00 -14.00,. lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rypina: BGŻ o/Rypin nr konta: 73 2030 0045 1110 0000 0253 9900 w tytule podając "Opłata za jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych".Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 ),

* Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Tryb odwoławczy
Na decyzję o odmowie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Rypina, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Inne informacje

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres do 2 dni, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rypinie.

DO POBRANIA

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (467kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (16 marca 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (16 marca 2007, 12:47:38)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (18 sierpnia 2014, 08:20:16)
Zmieniono: Zmiana pliku.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7625