Lista Punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Rypinie

W myśl zapisów art. 36 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ustawa ZSEE) posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
1.  Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2.  Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3.  Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. 

Poza punktami o których mowa powyżej, na terenie miasta Rypin zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) można dostarczać do PSZOK:

  1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rypinie ul. Elizy Orzeszkowej 4.
Do ww. punktu można dostarczać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowiący odpad komunalny w myśl art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z wymaganiami art. 34 i 35 ustawy ZSEE Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami a także zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu.
Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Zbierający zużyty sprzęt:
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w ustawie ZSEE są wpisane do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) jako zbierający zużyty sprzęt.
Baza podmiotów wraz z adresami siedziby i punktami prowadzenia działalności dostępne jest pod adresem (https://bdo.mos.gov.pl/).metryczka


Wytworzył: Przemysław Rębacz (26 listopada 2020)
Opublikował: Przemyslaw Rębacz (26 listopada 2020, 12:00:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161