zamówienie na:

USŁUGI KOPARKO – SPYCHARKI NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W STARORYPINIE PRYWATNYM W 2021 ROKU

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.1.2021
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 28 stycznia 2021  12:00
wynik postępowania: Rypin, 1 luty 2021 r. ZP.271.A.1.2021 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „USŁUGA KOPARKO – SPYCHARKI NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W STARORYPINIE PRYWATNYM W 2021 ROKU” Numer postępowania ZP.271.A.1.2021 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „USŁUGA KOPARKO – SPYCHARKI NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W STARORYPINIE PRYWATNYM W 2021 ROKU” w oznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i została wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Komunale „KOMES” Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 116,85 zł (słownie: sto szesnaście złotych 85/100) za 1 godzinę świadczonej usługi. Z up. Burmistrz Miasta Rypin mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta Rypin