zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania „Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej – I etap dokumentacja

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.28.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 16 grudnia 2020 r. ZP.271.28.6.2020 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w ramach zadania „Przebudowa mostu, budowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej – I etap dokumentacja”. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. Ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez Andrzeja Kurda prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AKROID Andrzej Kurda mającą siedzibą w Toruniu przy ul. Sanockiej 1, 87-100 Toruń. Wartość brutto złożonej oferty wynosi 184 229,40 zł. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 115 000,00 zł i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia ww. postępowanie. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski  
Informacja z otwarcia ofert - 15.12.2020r..pdf (99kB) pdf

UWAGA !!!

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, iż Gmina Miasta Rypin zorganizuje transmisję on-line z przeprowadzenia otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Początek transmisji 15 grudnia 2020 roku o godz. 11:15 na stronie:
www.facebook.com/MiastoRypin/

Wyjaśnienie treści SIWZ - 11.12.2020r..pdf (284kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3066kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (4339kB) pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (66kB) word
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (433kB) pdf
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (44kB) word
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (38kB) word
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.doc (46kB) word
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.pdf (272kB) pdf
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług.doc (34kB) word
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób.doc (45kB) word
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Klauzula informacyjna.pdf (156kB) pdf
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (RODO).pdf (714kB) pdf
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Orientacyjny zakres inwestycji.pdf (931kB) pdf
Załącznik Nr 12 do SIWZ - Opinia geotechniczna.pdf (1252kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Turalski (25 listopada 2020, 12:55:08)

Ostatnia zmiana: Marcin Turalski (16 grudnia 2020, 09:00:58)
Zmieniono: Dodano przyczynę unieważnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 308