zamówienie na:

Przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP. 271.A.9.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 17 września 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 22 września 2020 r. ZP.271.A.9.2020 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin” Numer postępowania ZP.271.A.9.2020 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania „Przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin” w oznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta złożona przez „ECO-POL” Sp. z o.o. mającą siedzibę w Pruszczu przy ul. Dworcowej 9, 86-120 Pruszcz. Ww. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia, obejmującą przygotowanie odpadów do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest, wartość brutto w wysokości 425,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100). BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski