zamówienie na:

Poprawa bezpieczeństwa i wyrównanie barier architektonicznych przed Przedszkolem Miejskim Nr 2

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.17.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 24 czerwca 2020 r. ZP.271.17.10.2020 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i wyrównanie barier architektonicznych przed Przedszkolem Miejskim Nr 2” w oznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI „PROBUD” S.C. mającą siedzibę w Sierpcu przy ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 3 otrzymała najwyższą ilość punktów (100,00 pkt) na podstawie kryterium oceny ofert (60,00 punktów – kryterium cena, 20,00 punktów – kryterium termin realizacji, 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 1 złożona przez Drogi i Mosty Włocławek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa mającą siedzibę we Włocławku przy ul. Przemysłowej 11, 87-800 Włocławek została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 80,63 punktów (40,63 punktów – kryterium cena; 20,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 2 złożona przez Piotra Redeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI KOMUNALNE I TRANSPORTOWE Piotr Redecki mającą siedzibę w Skępem przy ul. Sierpeckiej 50, 87-630 Skępe została odrzucona. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. W załączonym do oferty kosztorysie ofertowym stwierdzono błędy polegające na niezgodności części opisów z przedmiarem robót oraz dodaniu nowych pozycji. Oferta Nr 4 złożona przez Krzysztofa Gółkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Budownictwo Ogólne – Usługi Krzysztof Gółkowski, mającą siedzibę w Brodnicy przy ul. Granicznej 9, 87-300 Brodnica została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 86,05 punktów (52,72 punktów – kryterium cena; 13,33 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI „PROBUD” S.C. mająca siedzibę w Sierpcu przy ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc, której oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dokonał oceny (zbadania) czy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty. W postępowaniu nie wykluczonego żadnego Wykonawcy. BURMISTRZ MIASTA RYPIN mgr Paweł Grzybowski