zamówienie na:

Modernizacja "Małej sali gimnastycznej" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Rypinie

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2020
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 stycznia 2020  11:00
wynik postępowania: Rypin, 30 stycznia 2020 roku ZP.271.2.8.2020 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja „Małej sali gimnastycznej” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Sportowej” w oznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Za najkorzystniejszą została uznana i wybrana oferta Nr 2 złożona przez ET SYSTEM Sp. z o.o., mająca siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Glinki 79, 85-861 Bydgoszcz. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ww. Ustawy. Oferta Nr 2 otrzymała najwyższą ilość punktów – 100,00 pkt na podstawie kryterium oceny ofert (60,00 punktów – kryterium cena, 20,00 punktów – kryterium termin realizacji, 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Oferta Nr 1 złożona przez Piotra Chreścionko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIRMA BUDOWLANA TWÓJ DOM Piotr Chreścionko, mająca siedzibę w Rypinie, przy ul. Ks. Lissowskiego 3, 87-500 Rypin została uznana za ważną i otrzymała na podstawie kryterium oceny ofert – 76,95 punktów (42,95 punktów – kryterium cena; 14,00 punktów – kryterium termin wykonania zamówienia; 20,00 punktów – kryterium okres gwarancji). Zamawiający na podstawie art. 24 aa ust. 1 najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca ET SYSTEM Sp. z o.o., mająca siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Glinki 79, 85-861 Bydgoszcz, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dokonał oceny (zbadania) czy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty. W postępowaniu nie wykluczonego żadnego Wykonawcy. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. Z up. Burmistrz Miasta Rypin Monika Kalinowska Dyrektor Biura Burmistrza