zamówienie na:

DOSTAWA MATERIAŁU DO NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH ZADANIA „WZBOGACANIE ORAZ ODNOWA WIEKOWA I GATUNKOWA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA RYPIN – ROK 2019”

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.A.19.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 16 września 2019  12:00
wynik postępowania: Rypin, 19 września 2019 roku ZP.271.A.19.2019 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2019” Numer postępowania ZP.271.A.19.2019 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania Dostawa materiału do nasadzeń zieleni w ramach zadania „Wzbogacanie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin – rok 2019” w oznaczonym terminie wpłynęło pięć ofert. Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym została uznana i wybrana oferta Nr 3 złożona przez MARKFLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. mającą siedzibę w Krakowie przy ul. Cechowej 127A, 30-685 Kraków. Ww. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia w wysokości brutto 15 379,20 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 20/100). Z up. BURMISTRZA mgr Sławomir Kryszczuk Sekretarz Miasta