zamówienie na:

Dostawa sprzętu ICT z oprogramowaniem do szkół Gminy Miasta Rypin

zamawiający: GMINA MIASTA RYPIN
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2019
wartość: poniżęj kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 sierpnia 2019  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty poniżej