Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin02.04.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

02.04.2021


Burmistrz Miasta Rypin
                                                                                                             Rypin, 2021.04.02
 
II.6730.71.2020
 
OBWIESZCZENIE

        Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
o wydanej w dniu 2 kwietnia 2021 roku decyzji nr 21/2021, znak II.6730.71.2020, o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ewid 527/15 położonej w miejscowości Rypin przy ulicy Warszawskiej.
          Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, pokój nr 115, w godzinach pracy urzędu, bądź (po wyrażeniu woli lub zgody na taki sposób komunikacji) w systemie teleinformatycznym urzędu, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Burmistrza Miasta
mgr inż. Tomasz Kosiński
Kierownik Wydziału
Infrastruktury i Inwestycji
 

metryczka


Wytworzył: Danuta Wysakowska (2 kwietnia 2021)
Opublikował: Danuta Wysakowska (2 kwietnia 2021, 11:46:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96