OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN22.02.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

22.02.2021

II.6733.1.2021

OBWIESZCZENIE
 
     Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 22.02.2021 roku decyzji nr 2/2021 o zmianie ostatecznej decyzji nr 21/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 20 października 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szkoły na terenie działki nr ewid. 1302/10 oraz części działki 1302/11 położonych w miejscowości Rypin przy ul. Mławskiej na wniosek Powiatu Rypińskiego.
     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
    Z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40 w godzinach pracy urzędu bądź (po wyrażeniu woli lub zgody na taki sposób komunikacji) w systemie teleinformatycznym urzędu, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

                                                           Z up. Burmistrza Miasta
                                                          mgr inż. Tomasz Kosiński
                                                               Kierownik Wydziału
                                                           Infrastruktury i Inwestycji

metryczka


Wytworzył: Marek Kiedrowski (22 lutego 2021)
Opublikował: Marek Kiedrowski (22 lutego 2021, 07:41:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 31