OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN18.02.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

18.02.2021

II.6733.4.2021

OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi na terenie działek nr ewid. 527/17 i 527/30 oraz części działek nr ewid. 527/13, 527/16 i 527/31 obręb 0001 Rypin położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Warszawskiej na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o zs. w Tarnowie reprezentowanej przez pełnomocnika.
     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
     Strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40 w pokoju nr 115, w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia, w którym zawiadomienie zostało dokonane.

                                                Z up. Burmistrza Miasta
                                               mgr inż. Tomasz Kosiński
                                                     Kierownik Wydziału
                                                 Infrastruktury i Inwestycji


metryczka


Wytworzył: Marek Kiedrowski (18 lutego 2021)
Opublikował: Marek Kiedrowski (18 lutego 2021, 11:35:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58