OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN18.02.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

18.02.2021

II.6733.3.2021

OBWIESZCZENIE

        Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej kanalizacji deszczowej, budowie separatora dla wód opadowych i roztopowych oraz wylotu wód do odbiornika (rowu) na terenie części działek nr ewid. 177/1, 178/1, 190/2 i 190/1 położonych w miejscowości Rypin w rejonie ul. Mleczarskiej na wniosek Gminy Miasta Rypin reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wiesława Mikołajczuka.
    Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
    Strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40 w pokoju nr 115, w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia, w którym zawiadomienie zostało dokonane.

                                                      Z up. Burmistrza Miasta
                                                    mgr inż. Tomasz Kosiński
                                                          Kierownik Wydziału
                                                     Infrastruktury i Inwestycji


metryczka


Wytworzył: Marek Kiedrowski (18 lutego 2021)
Opublikował: Marek Kiedrowski (18 lutego 2021, 11:05:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48