Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin17.02.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

17.02.2021


Rypin, 2021.02.17
NiŚ. 6220.1.1.2020
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o podjęciu postępowania administracyjnego
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247).
 
BURMISTRZ MIASTA RYPIN
 
zawiadamia strony, że w dniu 17.02.2021 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Miasta Rypin o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT42206 RYPIN ZACHÓD” zlokalizowanego w mieście Rypin, na działce nr 242/1 obręb 0001, gm. Rypin, pow. rypiński, woj. kujawsko-pomorskie.
           
Ponieważ liczba stron prowadzonego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepisy art. 49 k.p.a.
W związku z powyższym przepisem informacja o zawieszeniu postępowania zostaje podana stronom do wiadomości w dniu 17.02.2021 r. poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.rypin.eu).
Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 101 § 3 kpa stronom prowadzonego postepowania przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Rypin w terminie 7 dni od daty jego dokonania.
 
Postanowienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia udostępnienia obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 

 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247). w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), strony postępowania zostają powiadomione o decyzjach i innych czynnościach organu w sposób publicznego ogłoszenia na stronie internetowej www.bip.rypin.eu w dziale obwieszczeń.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zawiadomienie wywiesza się na okres 21 dni tj. od 17.02.2021 r. – 10.03.2021 r.
Treść obwieszczenia (564kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karol Chmielewski (17 lutego 2021)
Opublikował: Przemyslaw Rębacz (17 lutego 2021, 14:57:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53