Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin08.02.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

08.02.2021


Rypin, 2021.02.08
NiŚ. 6220.1.2.2020
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)
 
BURMISTRZ MIASTA RYPIN
              
zawiadamia strony postępowania, że w dniu 08.02.2021 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów”, zlokalizowanego w mieście Rypin, na działce nr 882/23 obręb 0001, gm. Miasto Rypin, pow. rypiński, woj. kujawsko-pomorskie.
 
Ponieważ liczba stron prowadzonego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepisy art. 49 k.p.a. W związku z powyższym przepisem niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 08.02.2021 r. poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.rypin.eu).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia strony mogą  zapoznać się z treścią decyzji, załączników oraz  dokumentacją sprawy. W ww. terminie, od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek za pośrednictwem Burmistrza Miasta Rypin.
 
            Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miasta Rypin (pokój nr 102) w godzinach pracy urzędu (tel. 54 280 96 28).
 
 
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), strony zostają powiadomione o decyzji w sposób publicznego ogłoszenia na stronie internetowej www.bip.rypin.eu w dziale obwieszczeń.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zawiadomienie wywiesza się na okres 28 dni tj. od 08.02.2021 r. -  08.03.2021 r.
 


Treść obwieszczenia (511kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karol Chmielewski (8 lutego 2021)
Opublikował: Przemyslaw Rębacz (8 lutego 2021, 14:22:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42