OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN20.11.2020

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

20.11.2020

II.6733.16.2020

OBWIESZCZENIE
 
   Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 17 listopada 2020 roku postanowienia o podjęciu na wniosek Gminy Miasta Rypin reprezentowanej przez Pana Bartosza Pawłowskiego postępowania w spawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rewitalizacji parku miejskiego na terenie działek nr ewid. 1449/5, 408/2, 408/3, 408/9, 407/10, oraz części działek nr ewid. 407/3 i 409/2 położonych w miejscowości Rypin ul. E. Orzeszkowej.
    Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
    Strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40 w pokoju nr 115, w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia, w którym zawiadomienie zostało dokonane.

                                                           BURMISTRZ MIASTA RYPIN
                                                             mgr Paweł Grzybowski


metryczka


Wytworzył: Marek Kiedrowski (20 listopada 2020)
Opublikował: Marek Kiedrowski (20 listopada 2020, 11:51:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 24