Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin17.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

17.11.2020


Rypin, 2020.11.17
NiŚ. 6220.1.5.2020
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 
 
Na podstawie art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). 
BURMISTRZ MIASTA RYPIN
 
zawiadamia strony, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa stacji paliw na działce 861/2 przy ulicy Mławskiej 49 w Rypinie” planowanego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym: 861/2 w Rypinie.
 
           Przedsięwzięcie to zgodnie z §3 ust. 1 pkt 34, §3 ust. 1 pkt 35 i §3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zaliczane jest do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w związku z czym wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym w sprawie jest Burmistrz Miasta Rypin.
 
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w toku postępowania, zgodnie z art. 10 k.p.a. osobom będącym stronami tego postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym jego stadium. Strony mogą skorzystać z przysługującego im prawa przeglądania akt sprawy i sporządzania z  nich notatek, kopii lub odpisów oraz wypowiedzenia się co do materiału sprawy, twierdzeń organu, wniesienia uwag, a także złożenia wyjaśnień, wniosków i zastrzeżeń na ich poparcie.
  
            Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miasta Rypin (pokój nr 102) w godzinach pracy urzędu (tel. 54 280 96 28).
 
Ponieważ liczba stron prowadzonego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepisy art. 49 k.p.a. W związku z powyższym przepisem niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 17.11.2020 r. poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.rypin.eu).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
 
  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
- Kodeks postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
– zwane dalej Rozporządzeniem, informuję, że:
 
1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rypin, adres kontaktowy: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.
 
Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@rypin.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, stosownie do Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 
W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania.
 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.
 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
§  dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
§  sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
§  usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji.
 
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez kontakt z Administratorem lub osobiście: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko takiego zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 
§  ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
§  przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
§  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 
Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.


Treść obwieszczenia (1344kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Karol Chmielewski (17 listopada 2020)
Opublikował: Przemyslaw Rębacz (17 listopada 2020, 13:51:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48