Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin13.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

13.11.2020


Burmistrz Miasta Rypin   
                                                                                Rypin, 2020.11.13
II.6730.62.2017
 
OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
o wydanej w dniu 6 listopada 2020 roku na wniosek Kujawsko-Dobrzyńskiej Spółdzielni Handlowej w Rypinie, reprezentowanej przez pełnomocnika, decyzji nr 53/2020, znak II.6730.62.2017, o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 948/4 położonej w miejscowości Rypin przy ulicy Mławskiej.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Rypin ul. Warszawska 40, pokój nr 115, w godzinach pracy urzędu, bądź (po wyrażeniu woli lub zgody na taki sposób komunikacji) w systemie teleinformatycznym urzędu, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


Z up. Burmistrza Miasta
mgr inż. Tomasz Kosiński
Kierownik Wydziału
Infrastruktury i Inwestycji
 

metryczka


Wytworzył: Danuta Wysakowska (13 listopada 2020)
Opublikował: Danuta Wysakowska (13 listopada 2020, 11:33:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91