OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN10.11.2020

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

10.11.2020

II.6733.27.2020

OBWIESZCZENIE

     Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 06.11.2020 roku decyzji nr 23/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie istniejącej elektroenergetycznej linii kablowej SN – 15 kV, rozbiórce istniejącej stacji transformatorowej i budowie małogabarytowej stacji transformatorowej na terenie części działek nr ewid. 240/2 i 241/4 położonych w miejscowości Rypin przy ulicy Piaski.
     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
     Z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40 w godzinach pracy urzędu bądź (po wyrażeniu woli lub zgody na taki sposób komunikacji) w systemie teleinformatycznym urzędu, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

                                                               Z up. BURMISTRZA
                                                            mgr Sławomir Kryszczuk
                                                                  Sekretarz Miasta


 

metryczka


Wytworzył: Marek Kiedrowski (10 listopada 2020)
Opublikował: Marek Kiedrowski (10 listopada 2020, 12:08:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65