OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN21.05.2020

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

21.05.2020

II.6733.7.2020
OBWIESZCZENIE
 
     Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia o wydaniu w dniu 14.05.2020 roku decyzji nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej – linii kablowej nN 0,4 kV wraz z rozdzielnicami kablowymi nN 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 1363/7 i 1363/2 oraz części działek nr ewid. 1363/6, 1363/16, 1363/4, 1363/5, 1363/1 i 1363/3 położonych w miejscowości Rypin przy ul. Warszawskiej.
     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
     Z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40 w godzinach pracy urzędu bądź (po wyrażeniu woli lub zgody na taki sposób komunikacji) w systemie teleinformatycznym urzędu, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
          
                                                             Z up. Burmistrza Miasta
                                                            mgr inż. Tomasz Kosiński
                                                                  Kierownik Wydziału
                                                             Infrastruktury i Inwestycji

metryczka


Wytworzył: Marek Kiedrowski (21 maja 2020)
Opublikował: Marek Kiedrowski (21 maja 2020, 08:54:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49