Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin20.05.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

20.05.2020


           Rypin,  2020.05.20
NiŚ.6220.1.2.2020     
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA RYPIN
 
Burmistrz Miasta Rypin, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia 2020 r. wpłynął wniosek wszczynający postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja do przetwarzania odpadów” planowanego do realizacji na działce  o numerze ewidencyjnym 882/23 (obręb Rypin), zlokalizowanych w mieście Rypin przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. Wraz z wnioskiem inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia.
 
Mając na uwadze, że planowane zamierzenie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko niniejszym informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
 
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Rypin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) i ustnej do protokołu, w terminie do 23 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miasta Rypin ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin pok. 102, I piętro) w godzinach: poniedziałek - wtorek od 7:30 do 16:00,  środa - czwartek 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:30, tel. (54) 280 96 28 bądź pod adresem rypin@rypin.eu.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Rypin przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzupełnieniem dostępny jest również w formie elektronicznej na stronie www.bip.rypin.eu jako załącznik do niniejszego obwieszczenia.
 
  
 
Niniejszą informację podano do publicznej wiadomości poprzez:
1-     Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rypin, na stronie www.bip.rypin.eu w zakładce „Obwieszczenia” wraz z załącznikiem w postaci raportu.
2-     Wywieszenie jego treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Rypin,  na okres od 20 maja 2020 – 23 czerwca 2020 roku.

Raport (4256kB) pdf
Załączniki (8819kB) zip
Uzupełnienie (683kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karol Chmielewski (20 maja 2020)
Opublikował: Przemyslaw Rębacz (20 maja 2020, 12:31:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54