OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN29.04.2020

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

29.04.2020

II.6733.5.2020
OBWIESZCZENIE

      Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia o wydaniu w dniu 23.04.2020 roku decyzji nr 5/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie hali warsztatowej na potrzeby szkoły oraz adaptacji istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną na terenie działki nr 400/2 położonej w miejscowości Rypin przy ul. Osiedle Sportowe.
      Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
      Z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40 w godzinach pracy urzędu bądź (po wyrażeniu woli lub zgody na taki sposób komunikacji) w systemie teleinformatycznym urzędu, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

                                             Z up. Burmistrza Miasta
                                            mgr inż. Tomasz Kosiński
                                                  Kierownik Wydziału
                                             Infrastruktury i Inwestycji

metryczka


Wytworzył: Marek Kiedrowski (29 kwietnia 2020)
Opublikował: Marek Kiedrowski (29 kwietnia 2020, 07:44:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90