OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 marca 2020 r.30.03.2020

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Rypin z dnia 30 marca 2020 r.

30.03.2020

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 30 marca 2020 r

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Tekst jedn.: Dz.0 z 2019 r., poz. 1461 ogłasza się co następuje:

Zarządzenie nr 52/2020
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie: wyłączenia z możliwości korzystania z placów zabaw i obiektów sportowych na terenie Gminy Miasta Rypin.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, 40 ust. 2 pkt 4, ust. 3 oraz 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1
Wyłączam do odwołania możliwość korzystania z placów zabaw i obiektów sportowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Rypin.
§2
Zarządzenie niniejsze podlega. obwieszczeniu na terenie Gminy Miasta Rypin oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Miasta Rypin, oraz poprzez wywieszenie na obiektach-podlegających wyłączeniu.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Rypin zarządzających bezpośrednio obiektami, o których mowa w § 1.
§4
Traci moc zarządzenie nr 48/2020 Burmistrza Miasta Rypin z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wyłączenia z możliwości używania placów zabaw i obiektów sportowych na terenie Gminy Miasta Rypin.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem obwieszczenia.
§6
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Rypin (30 marca 2020)
Opublikował: Maciej Piotrowski (30 marca 2020, 12:15:02)

Ostatnia zmiana: Maciej Piotrowski (30 marca 2020, 12:17:06)
Zmieniono: Poprawienie daty wyświetlania obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 329