OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN20.09.2019

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RYPIN

20.09.2019

II.6733.20.2019
OBWIESZCZENIE
        Burmistrz Miasta Rypin, działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV w m. Rypin ul. Warszawska na terenie części działek nr ewid. 1214/4, 1214/1 i 1214/2 położonych w miejscowości Rypin na wniosek Energa Operator S.A. – Oddział w Toruniu – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Szalkowskiego.
     Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
      Strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w Urzędzie Miasta Rypin przy ul. Warszawskiej 40 w pokoju nr 115 w terminie 7 dni od dnia, w którym zawiadomienie zostało dokonane, tj. do dnia 14.10.2019 roku.

                                                    
                                                               Z up. BURMISTRZA
                                                           mgr Sławomir Kryszczuk
                                                                 Sekretarz Miasta

metryczka


Wytworzył: Marek Kiedrowski (20 września 2019)
Opublikował: Marek Kiedrowski (20 września 2019, 13:07:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 424