Obwieszczenie21.12.2018

Obwieszczenie

21.12.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Rypin zawiadamia, że w związku ze wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych związanych m.in. ze wzrostem cen energii, transportu oraz wymaganiami w stosunku do magazynowania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od dnia 1 stycznia 2019 roku ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Rypin.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
(uchwała nr II/14/2018 Rady Miasta Rypin z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Rypin):

stawki opłat od 1 stycznia 2019
stawki opłat od 1 stycznia 2019

 
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rypin obowiązują od 1 stycznia 2019 r.
 
W związku ze zmianą stawek opłat nie ma potrzeby składania nowych deklaracji!!!

Nowe deklaracje należy złożyć do urzędu miasta w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ na wysokość opłaty. W ww. przypadkach deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Do mieszkańców, którzy złożyli deklaracje zostaną przekazane zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Jeżeli jednak opłata pomimo przekazania informacji o zmianie nie będzie wnoszona w należnej wysokości zostanie ona naliczona w formie decyzji.
 
UWAGA!
Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie. Opłaty za gospodarowanie odpadami należy wnosić z góry do 10 dnia każdego miesiąca (np. opłatę za styczeń 2019 r. należy wnieść do 10 stycznia 2019 r.).

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Rypin (21 grudnia 2018)
Opublikował: Przemyslaw Rębacz (21 grudnia 2018, 09:21:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 619