Obwieszczenie07.06.2017

Obwieszczenie

07.06.2017


Rypin, 2017.06.07
NiŚ. 6131.11.2017
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),  oraz art. 83a ust. 7 ustawy z dnia Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2134 ze zm.)  
 
BURMISTRZ MIASTA RYPIN
 
zawiadamia strony o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jarząb pospolity, rosnącego na terenie nieruchomości położonej w Rypinie, oznaczonej nr ewid. 832/173 (drzewo rośnie przy budynku – Cholewińskiego 13).
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie dowodami oraz dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Rypinie ul. Warszawska 40 pok. Nr 102 w godzinach 730–1600 (poniedziałek i wtorek), 730–1530 (środa, czwartek), 730–1430 (piątek), telefon (54) 280-96-28.
 
Po upływie wskazanego wyżej terminu przedmiotowa sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o zebrane dowody i materiały.
 
 
Ponieważ w sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody stosuje się przepisy art. 49 Kpa. W związku z powyższym przepisem niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie www.bip.rypin.eu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rypin.
 
 
   
Z up. Burmistrza
mgr Mikołaj Kozubowicz
Sekretarz Miasta

metryczka


Wytworzył: Mikołaj Kozubowicz (7 czerwca 2017)
Opublikował: Przemyslaw Rębacz (7 czerwca 2017, 09:04:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 571